Ētikas kodekss

DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS

Izdots saskaņā ar Darba likuma 1.nodaļu;

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2. punktu;

Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu


I .Vispārīgie jautājumi

 1. Ziemeļvidzemes internātpamatskolas (turpmāk tekstā – skola) ētikas kodekss (turpmāk-kodekss) nosaka skolas darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.
 2. Kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipi ir vienlīdz saistoši visiem skolas darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata.
 3. Situācijās, kas nav minētas kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.

II. Profesionālās ētikas pamatprincipi

 1. Darbinieks, pildot amata pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:

4.1. Godprātība – darbinieka rīcības pamatā ir vēlme ar savu darbu pilnveidot skolas kolektīva stabilitāti, prestižu, izaugsmi:

4.1.1. darbinieks lemj skolas, izglītojamo un sabiedrības interesēs.

4.2. Taisnīgums – darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot vienlīdzības principu, visi darbinieki ir vienlīdz nozīmīgi un vērtīgi, neizrāda nepamatotas privilēģijas kādai noteiktai personai;

4.2.1. savas profesionālās darbības rezultātā saņemto informāciju darbinieks neizmanto savās interesēs.

4.3. Cieņa un koleģialitāte – darbinieku savstarpējo attiecību pamatā ir cieņa, izpalīdzība, sadarbība, uzticēšanās un atbalsts; to visu izrādot arī pret izglītojamajiem un jebkuru apmeklētāju:

4.3.1. darbinieki apzinās, ka katra darbinieka uzvedība un rīcība veido skolas kopējo tēlu, ir paraugs izglītojamajiem.

4.4. Atbildība – darbinieks amata un darba pienākumus veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu katrs savā amatā vislabākos rezultātus; īpaši akcentējot pedagogu atbildību mācīšanas procesā pret ikvienu izglītojamo:

4.4.1. darbinieks apzinās savas darbības un bezdarbības sekas.

4.5. Drosme – darbinieks nebaidās brīvi izteikt savus uzskatus un ieteikumus skolas darba pilnveidei:

4.5.1. darbinieks uz citu darbinieku kļūdām darba procesā norāda personīgi, bez trešo personu starpniecības.

III. Darba ētika

 1. Darbinieks rīkojas profesionāli, tikai un vienīgi saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.
 2. Darbinieks amata vai darba pienākumus pilda, veicinot sabiedrības uzticēšanos iestādei un atturoties no darbībām, kas varētu negatīvi ietekmēt lēmuma pieņemšanu un mazināt skolas autoritāti un tās darbības nozīmi.
 3. Darbinieks izmanto darba laiku intensīvi, lietderīgi un saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem.
 4. Darbinieks lemj radoši, mērķtiecīgi, izsaka savus priekšlikumus darba pilnveidošanai, dara to mierīgā tonī, nepaceļot balsi pret kolēģiem, vadību un audzēkņiem.
 5. Darbinieks ir atbildīgs par darba pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

IV. Pašizglītošanās un savstarpējās attiecības

 1. Darbinieks rūpējas par savu pašizglītību, profesionālo izaugsmi, kompetenci un reputāciju.
 2. Darbinieks izvairās no nekoleģiālām attiecībām – intrigām, garastāvokļa ietekmes, tenkām, nomelnošanas, liekulības (arī attiecībā pret izglītojamajiem).
 3. Darbinieks izvairās un nepieļauj citu personu aizskaršanu sakarā ar rasi, dzimumu, vecumu, nacionālo vai reliģisko piederību vai citiem apstākļiem.
 4. Darbinieks ciena kolēģus un viņu vēlmi nopietni un produktīvi izmantot darba laiku un netraucē citus ar privātām lietām darba laikā.
 5. Darbinieks neizmanto ļaunprātīgi citu darbinieku nezināšanu vai kļūdas savā labā.
 6. Darbinieks godprātīgi izvērtē savu rīcību, uzklausa kritiku un labo savas kļūdas.
 7. Darbinieks izvairās no savu panākumu izcelšanas uz citu rēķina.
 8. Darbinieks informē kolēģus par profesionāli aktuāliem jautājumiem un dalās pieredzē, kas varētu būt noderīga kolēģiem.
 9. Darbinieks rūpējas par jauno kolēģu (arī izglītojamo) iekļaušanos skolas dzīvē, neatsaka padomu.
 10. Darbinieks nepieļauj kolēģu (arī izglītojamo) pazemošanu, ignorēšanu vai cita veida kaitējumu kolēģu prestižam.

V. Vadības ētika

 1. Skolas vadība (vietnieki, saimniecības vadītājs) sekmē profesionālās atmosfēras veidošanos skolā.
 2. Vadība nedemonstrē savu varu, nepieļauj augstprātības un autoritatīvu vadības stilu.
 3. Vadība atklāti un laikus informē darbiniekus par veicamajiem uzdevumiem, nepieļaujot apzinātu informācijas kavēšanu, slēpšanu vai nepamatotu konfidencialitāti.
 4. Vadība nepieļauj un novērš rupju, demagoģisku iejaukšanos profesionālajā darbībā un lemšanā, izmantojot varas mehānismus un tiesības.
 5. Vadība atbalsta darbinieku iniciatīvu un priekšlikumus darba procesa un darba vides uzlabošanā, ja tas nav pretrunā ar skolas attīstības koncepciju un neuzskata to par savas kompetences apšaubījumu.

VI. Kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana

 1. Skolas kopsapulcē tiek izveidota Ētikas komisija. Komisija izvērtē rakstiskas sūdzības un rakstiskus iesniegumus par profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu ievērošanu un sniedz konsultācijas par ētikas rīcības jautājumiem.
 2. Ētikas komisija neizskata anonīmas sūdzības un iesniegumus.
 3. Kodeksa normu pārkāpuma gadījumā personai ir tiesības iesniegt rakstisku sūdzību par darbinieku direktoram vai nodot jautājumu izskatīšanai Ētikas komisijai. Ja direktors jautājumu nevar vienpersoniski un objektīvi atrisināt, viņš to lūdz izdarīt Ētikas komisijai.
 4. Visi iesniegumi tiek reģistrēti lietvedībā, kur tos nodod tālāk direktoram un /vai Ētikas komisijai.
 5. Ja darbinieka rīcībā ir pretrunā ar kodeksa normām un tajā ir disciplinārpārkāpuma pazīmes, lietu izskata saskaņā ar Darba likuma normām.

SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2