Vīzija un darba principi

VĪZIJA


Mājīga, ekoloģiska un progresīva izglītības iestāde Ziemeļvidzemes reģionā, kas nodrošina kvalitatīvu, sabiedrībā pieprasītu speciālo izglītību, atbalstošu un patstāvību veicinošu vidi pirmsskolas, pamatizglītības un profesionālās izglītības posmā, agrīni veicinot katra izglītojamā pašaprūpi, pašnoteikšanos, pašrealizēšanos un nodarbināmību.


GALVENĀS VĒRTĪBAS


Kvalitatīva speciālā izglītība; mājīga, ekoloģiska un atbalstoša vide; sadarbība un kopdarbība; pašrealizējušies izglītojamie un darbinieki.