normatīvie dokumenti

PRIEKŠLIKUMU UN SŪDZĪBU IZSNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību

aizsardzības likuma 70.panta otro daļu;

Iesniegumu likuma 3.panta piekto daļu

1. Kārtība nosaka izglītojamo un vecāku priekšlikumu un sūdzību (turpmāk- iesniegumu) iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (turpmāk - kārtība). Kārtība garantē izglītojamā tiesības tikt uzklausītam un paust savu viedokli. Kārtības mērķis ir identificēt izglītojamo interešu aizskārumu vai apdraudējumu un to novērst.

2. Iesniegumu var iesniegt mutiski:

2.1. mutisku iesniegumu var izteikt jebkuram skolas darbiniekam. Katra skolas darbinieka pienākums ir uzklausīt mutisku iesniegumu un risināt to atbilstoši savai kompetencei. Ja iesniegums saistīts ar tūlītēju bērnu tiesību aizskāruma novēršanu, tad darbinieks par to ziņo direktora vietniekam audzināšanas jomā vai sociālajam pedagogam;

2.2. uz mutvārdu sūdzību pedagogs atbild mutvārdos, par to veicot ierakstu Ziemeļvidzemes internātpamatskolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām; ja iesniegumu iesniedzis izglītojamais, informējot bērna vecākus/aizbildņus;

2.3. mutvārdos izteiktu iesniegumu darbinieks nepieciešamības gadījumā kopā ar izglītojamo noformē rakstiski.

3. Iesniegumu var iesniegt rakstiski (brīvā formā):

3.1. iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, izglītojamā klase (grupa), tālruņa numurs, adrese saziņai;

3.2. rakstisku iesniegumu iesniedz klases audzinātājai vai direktores vietniekam audzināšanas jomā vai sociālajam pedagogam vai iemet „Priekšlikumu vai sūdzību kastītē”, kas novietota skolas telpās Vaidavā un Dauguļos;

3.3. uz rakstisku sūdzību vadība atbild rakstiski, par to veicot ierakstu skolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām; ja iesniegumu raksta izglītojamais, informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.

4. Iesniegumu var iesniegt elektroniski:

5.1. elektroniski izteiktu iesniegumu nosūta uz skolas e– pastu ziemelvidzeme@kocenunovads.lv vai e-klases pastā;

5.2. iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, izglītojamā klase (grupa), tālruņa numurs saziņai;

5.3. uz izglītojamā elektronisku sūdzību vadība atbild elektroniski, par to veicot ierakstu skolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām; ja iesniegumu iesniedz izglītojamais, informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.

7. Iesniegumu reģistrāciju veic skolas sociālais pedagogs, kā arī veic Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās darbības pārkāpuma, ja tāds tiek konstatēts, novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanu izglītojamajam; noskaidro, izvērtē attiecīgās situācijas apstākļus;

8. Steidzamības kārtībā sūdzība tiek izskatīta nekavējoties, ne vēlāk kā triju dienu laikā, rīkojoties atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam, lai bērnu tiesības un likumīgās intereses netiktu aizskartas;

9. Sūdzību izskatīšana parastā kārtībā notiek 5 darba dienu laikā, par kuras rezultātu sociālais pedagogs informē klases audzinātāju un bērnu un bērna vecākus (aizbildņus) rakstiski;

10. Sūdzību izskatīšanā tiek ievērota konfidencialitāte.

11. Kārtība izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināma un pieejama skolas mājaslapā; tā tiek izskaidrota vienlaikus ar izglītojamo iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Izglītojamo iepazīšanos apliecina ar parakstu e-klases instruktāžu lapās (paraksts atbilstoši izglītojamā spējām). Vecāku informēšana par kārtību ir obligāta.


SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2

KĀRTĪBA KĀDĀ AUDZINĀTĀJS VEIC AUDZINĀŠANAS DARBU

Izdota saskaņā ar

2016.gada 15.jūlija

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480

Ziemeļvidzemes internātpamatskolas nolikumu

un internāta skolotāju amata aprakstu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ziemeļvidzemes internātpamatskolas (turpmāk tekstā – skola) izstrādātais iekšējais normatīvais akts “Kārtība, kādā klases (grupas) audzinātājs (turpmāk – audzinātājs) veic audzinātāja darbu” paredzēts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju audzināšanas darbā.

1.2. Audzinātājs savā darbā ievēro Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, ANO konvenciju par bērnu tiesībām un citus saistošos noteikumus.

1.3. Par audzinātājs, kurš veic audzināšanas darbu noteiktajā klasē (grupā), izlemj rudens pedagoģiskajā padomes sēdē un ar rīkojumu norīko direktors mācību gada sākumā.

2. Audzinātāja audzināšanas darba uzdevumi

2.1. Audzinātāja pamatuzdevums uz kompetencēm balstīts audzināšanas darbs:

2.1.1. veicināt zinošas, prasmīgas un audzinātas, tikumiski un estētiski attīstītas personības veidošanu:

2.1.1.1. spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmējot atbildīgu rīcību;

2.1.1.2. pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu;

2.1.1.3. cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu;

2.1.1.4. mērķtiecīgu attieksmi pret darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu un labklājības avotu;

2.1.1.5. nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, Satversmei un patriotismu.

3. Audzinātāja audzināšanas darba pienākumi

3.1. Darboties audzināšanas metodiskajā komisijā, vienojoties par audzināšanas darba virzieniem.

3.2. Izstrādāt audzināšanas darba plānu mācību gadam, ņemot vērā dažādus aspektus, audzināšanas darba virzienus, skolas izvirzītos audzināšanas uzdevumus, tradīcijas, kā arī audzināmās grupas kolektīvu, respektējot audzēkņa atbalsta sistēmas - valsts normatīvie akti, kas nosaka izglītošanās iespējas, pedagogu un citu skolas darbinieku atbalsts, vecāku izpratne par audzēkņa izglītošanās iespējām un to atbalsts.

3.3. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem un kolēģiem.

3.4. Veikt sekojošas funkcijas:

3.4.1. Analītiskā funkcija:

3.4.1.1. analizē pedagoģiskā procesa norisi grupā;

3.4.1.2. analizē mācību un audzināšanas vidi grupā;

3.4.1.3. analizē kopīgo grupas attīstības tendenci;

3.4.1.4. analizē sadarbību ar ģimeni un sabiedrību.

3.4.2. Prognozējošā funkcija:

3.4.2.1. prognozē tuvākus un tālākus pedagoģiskās darbības rezultātus;

3.4.2.2. prognozē audzēkņu attīstības kvalitatīvās izmaiņas;

3.4.2.3. prognozē mācību sasniegumu rezultātus, veiksmes un neveiksmes.

3.4.3. Organizatoriskā (koordinējošā) funkcija:

3.4.3.1. organizē ar grupu strādājošo skolotāju komandu;

3.4.3.2. organizē pašu grupu mācību darbam;

3.4.3.3. nodrošina saikni starp grupu un vadību.

3.4.4. Izglītojošā funkcija:

3.4.4.1. veic darbu ar izglītojamo mācību kompetencēm;

3.4.4.2. izglīto vecākus, veicinot ģimeņu pedagoģisko potenciālu.

3.5. Pilnveidot skolotāju - audzinātāju kompetences, lai varētu sekmīgi realizēt savas darbības funkcijas:

3.5.1. pedagogu vispārējās kompetences;

3.5.2. personības vispārējās kompetences;

3.5.3. mācību priekšmetu kompetences;

3.5.4. izglītības procesa vadības kompetences.

3.6. Vadīt nepārtrauktu audzināšanas darbu, ievērojot izglītojamo individuālās īpatnības, domas, uzskatus, izzināt intereses un spējas.

3.7. Veikt instruktāžu izglītojamajiem par skolas Iekšējās kārtības noteikumiem, kas konkretizē mācību procesa norisi skolā.

3.8. Katra semestra/mācību gada beigās sagatavot klases (grupas) vērtējuma prezentāciju, un to elektroniski uz darba e-pastu iesniegt direktores vietniecei audzināšanas jomā.

3.9. Kārtot audzinātāja dokumentāciju katras darba dienas beigās, pēc nepieciešamības to uzrādīt skolas vadībai:

3.9.1. Audzinātājs ievada informāciju izglītojamā e-klases personas lietā un veic labojumus pēc nepieciešamības par izglītojamā e-pastu, tel.nr. u.c., kā arī sadarbojas ar skolas lietvedi par klases (grupas) izglītojamo personu lietām, kas atrodas lietvedībā.

3.10. Veicināt klases (grupas) kolektīva saliedēšanu, kopīgi organizējot grupas pasākumus (ekskursijas, pārgājieni, klases vakari u.c.), sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu.

3.11. Iesaistīt izglītojamos pašpārvaldes darbā, organizēt izglītojamo līdzdalību klases (grupas) darbā, nosakot konkrētus pienākumus katram klases (grupas) izglītojamajam.

3.12. Katru mēnesi līdz 25. datumam apkopot datus par izglītojamo sekmēm, kavējumiem un uzvedību.

4. Audzinātāja portfolio

4.1. Audzinātājs portfolio atrodas sekojoša informācija:

4.1.1. audzinātāja darba plāns mācību gadam, tai skaitā, klases (grupas) audzināšanas stundu tematika;

4.1.2. materiāli par audzināšanas darbu klasē (grupā), tai skaitā, drošības instruktāžas;

4.1.3. Klases (grupas) izglītojamo izpētes materiāli;

4.1.4. protokoli (žurnāls) par komunikāciju ar vecākiem (pamatā par mācību darbu, mācību stundu kavējumiem, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem);

4.1.5. ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi;

4.1.6. ārpusstundu aktivitātes;

4.1.7. diplomus, pateicības u.c. apliecinājums par klases (grupas) aktivitātēm un dalību pasākumos, konkursos;

4.1.8. kavējumu zīmes u.c. pierādījumu bāze.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Audzinātājs pastāvīgi jāseko izmaiņām normatīvajos aktos par audzināšanas darbu izglītības iestādēs.

5.2. Šī kārtība ir neatņemama sastāvdaļa Internāta skolotāju Amata aprakstam.

5.3. Par kārtības aktualizāciju atbild direktores vietniece audzināšanas jomā.

SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2

SKOLAS ATBALSTA KOMANDAS DARBA ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu;

Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2. punktu

1. Atbalsta komandas darba organizācijas kārtības mērķis ir noteikt atbalsta komandas darbības mērķus, uzdevumus un darba organizāciju.

2. Atbalsta komanda ir speciālistu grupa, kas savas kompetences ietvaros veic izglītojamo vispusīgu un padziļinātu izpēti, t.sk., profesionālās piemērotības novērtēšanu; pedagoģiskās, medicīniskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus, ar kopēju mērķi - sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, skolas darbiniekiem.

3. Atbalsta komandu izveido un atbalsta komandas vadītāju apstiprina ar iestādes direktora rīkojumu. Atbalsta komandas sēdes plāno ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Atbalsta komandas ārkārtas sēdes notiek pēc vajadzības, tiklīdz ir šāda nepieciešamība. Sēdes vada atbalsta komandas vadītājs, sēdes tiek protokolētas.

4. Atbalsta komanda savā darbā ievēro LR likumus un citus normatīvos dokumentus (Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, MK noteikumi Nr.322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, Fizisko personu datu aizsardzības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām u.c.).

5. Atbalsta komandas sēdēs izskata izglītojamo individuālā atbalsta un rehabilitācijas nodrošināšanas jautājumus. Ikviens izglītojamais vai viņa likumīgais pārstāvis, kurš vēlas saņemt palīdzību, var to lūgt atbalsta komandas speciālistiem. Ja konkrētais atbalsta komandas speciālists kādā jautājumā nav kompetents palīdzēt, nepieciešams iesaistīt citu speciālistu.

6. Uz kārtējo Atbalsta komandas sēdi izglītojamo piesaka ar rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda informāciju par izglītojamo; apraksta situāciju, kuras risināšanā lūdz palīdzību; informē par veiktajām darbībām situācijas uzlabošanā (Pielikums Nr.1).

7. Atbalsta komandas vadītājs, saņemot iesniegumu, aicina komandas speciālistus atbilstoši savai kompetencei iegūt un apkopot informāciju par izglītojamo un sēdē pārrunāt iespējamos palīdzības veidus. Uz kārtējo sēdi komandas vadītājs uzaicina skolotājus, likumiskos pārstāvjus un izglītojamo (ja ir sasniedzis 14 gadu vecumu). Šādā sēdē tiek uzklausītas visas iesaistītās puses, un atbalsta komandas speciālisti piedāvā atbilstošākos atbalsta un palīdzības veidus.

8. Atbalsta komandas vadītājs pēc sēdes desmit darba dienu laikā iepazīstina vecākus, skolotājus un izglītojamo (ja ir sasniedzis 14 gadu vecumu) ar atbalsta komandas speciālistu atzinumiem, atbalsta komandas sēdes ieteikumu protokolu (Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3). Katras sēdes tikšanās reizes sākumā tiek pārrunāta iepriekšējā reizē pieņemto lēmumu izpilde. Lemjot par katru gadījumu individuāli, komanda lemj, cik ilgi darbu turpināt. Darbu komandā organizē tik ilgi, līdz izglītojamais ir spējīgs sekmīgi mācīties, socializēties un integrēties bez regulāra atbalsta un palīdzības.

9. Ja izglītojamais ir ar uzvedības traucējumiem (agresīvu uzvedību) vai ilgstoši neattaisnoti kavējis skolu, izglītības iestādes administrācija, konsultējoties ar atbalsta komandas speciālistiem, var noslēgt vienošanos (Pielikums Nr.4) ar vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem) un/ vai izglītojamo (ja ir sasniedzis 14 gadu vecumu). Šajā dokumentā jāparedz abu pušu tiesības un pienākumi, kā arī sekas, ja kāds no minētajiem punktiem netiks pildīts.

10. Atbalsta komandas speciālisti ir atvērti sadarbībai un atsevišķu jautājumu risināšanā var uzaicināt mācību priekšmetu skolotājus, izglītības iestādes darbiniekus, audzināšanas darba speciālistus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, jaunatnes lietu inspektorus, pašvaldības, bāriņtiesas darbiniekus, kā arī citus konsultantus.

11. Atbalsta komandas dokumentācija glabājas noteiktā telpā slēgtā skapī. Par atbalsta komandas dokumentāciju un tās uzglabāšanu atbild komandas vadītājs. Atbalsta komanda apkopo informāciju un atskaitās administrācijai tās iekšējos normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā.

12. Atbalsta komandas darba mērķi:

12.1. Veikt izglītojamo vispusīgu un padziļinātu izpēti, profesionālās piemērotības novērtēšanu un izstrādāt ieteikumus (Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3);

12.2. Nodrošināt sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, medicīnisku, sociālu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem, skolotājiem;

12.3. Sekmēt izglītojamo iekļaušanu izglītības procesā, sniedzot atbalstu, palīdzību un rehabilitāciju katram skolēnam atbilstoši viņa spējām, lai izglītojamais varētu sasniegt izglītības mērķus un integrēties sabiedrībā;

12.4. Palīdzēt izglītības iestādē veidot iekļaujošu vidi un veicināt skolotāju profesionālo pilnveidi, izglītības iestādes darbinieku un vecāku informētību par iekļaujošās izglītības jautājumiem.


13. Atbalsta komandas darba uzdevumi:

13.1. Koordinēt izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās, medicīniskās un sociālās izpētes darbu izglītības iestādē;

13.2. Iesaistīties izglītojamo individuālo izglītības plānu izstrādē, īstenošanā un izvērtēšanā;

13.3. Regulāri (vēlams 2 reizes mācību gada laikā) izvērtēt izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamiku un, pēc nepieciešamības, veikt papildus izglītojamo speciālo vajadzību novērtēšanu;

13.4. Organizēt nepieciešamo palīdzību izglītojamiem un viņu vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem), skolotājiem, iestādes darbiniekiem;

13.5. Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju tās darbības un skolotāju profesionālās pilnveides plānošanā, iekļaujošas vides veidošanā;

13.6. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām;

13.7. Apkopot informāciju, veidot informācijas un statistikas datu bāzi, analizēt komandas darba pieredzi.

14. Atbalsta komandas darbības iespējamās mērķgrupas varētu būt:

14.1. Izglītojamie, kuriem ir nepietiekams apguves līmenis vienā vai vairākos mācību priekšmetos;

14.2. Izglītojamie, kuri ilgstoši kavējuši mācības slimības vai neattaisnotu iemeslu dēļ;

14.3. Izglītojamie, kuriem ir adaptācijas grūtības izglītības iestādē/ klasē;

14.4. Bērni bāreņi/ bez vecāku gādības palikušie izglītojamie;

14.5. Izglītojamie un/vai viņu vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem;

14.6. Izglītojamie, kuri ir policijas, Bāriņtiesas, Sociālā dienesta uzskaitē, kā arī iespējamie atkarību izraisošo vielu lietotāji;

14.7. Izglītojamie, kuri cietuši no vardarbības un, kuriem ir agresīva uzvedība.

15. Speciālistu kompetences atbalsta komandā:

15.1. Izglītības metodiķis:

15.1.1. Apkopo un izvērtē informāciju par izglītības procesa organizāciju un atbalstu izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, kavējumi slimības dēļ un neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības traucējumi, kā arī cita informācija no skolotājiem) un konsultē skolotājus mācīšanas metodikas, mācību līdzekļu un specializēto palīglīdzekļu jautājumos;

15.1.2. Izstrādā ieteikumus mācīšanas metodikas, mācību līdzekļu un specializēto palīglīdzekļu izmantošanas jautājumos.

15.2. Sociālais pedagogs:

15.2.1. Nosaka izglītojamā socializācijas un harmoniskas personības attīstības individuālos un vides apdraudējuma riskus, veic sociālās kompetences un uzvedības funkcionālo novērtēšanu; diagnosticē socializācijas procesa problēmas; attīsta un pilnveido izglītojamo sociālo kompetenci, sociālās (dzīves) prasmes; veido tikumisko pieredzi; strādā ar izglītojamo, sociālo vidi vai abiem faktoriem, lai nodrošinātu labāku saskaņu starp vajadzībām, vides prasībām un izglītojamā spējām;

15.2.2. Iepazīstas ar izglītojamā sociālajiem apstākļiem ģimenē (pie likumiskajiem pārstāvjiem), resursiem un riskiem dzīvesvietā; nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai;

15.2.3. Sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo vajadzību un tiesību nodrošināšanā;

15.2.4. Konsultē izglītojamos, skolotājus un viņu vecākus (likumiskos pārstāvjus) sociālpedagoģiskos, tiesību nodrošināšanas un sociālā atbalsta un sociālās palīdzības jautājumos;

15.2.5. Īsteno resocializācijas pasākumus (palīdz apgūt jaunas lomas, prasmes, tikumisko pieredzi, veicina izglītojamo morālo attīstību u.tml.).

15.3. Medicīnas māsa:

15.3.1. Informē atbalsta komandas speciālistus par izglītojamo veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti). Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu un konsultē izglītojamos, skolotājus un likumiskos pārstāvjus;

15.3.2. Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu, plāno un organizē profilaktiski izglītojošus pasākumus;

15.3.3. Izstrādā ieteikumus izglītojamā veselības stāvokļa uzlabošanā.

15.4. Logopēds:

15.4.1. Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju;

15.4.2. Konsultē skolotājus un vecākus (likumiskos pārstāvjus) par korekcijas darba norisi;

15.4.3. Sniedz atzinumus par izglītojamā runas un valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

14.7. Psihologs:

14.7.1. Veic nepieciešamo psiholoģisko diagnostiku;

14.7.2. Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un citiem speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti);

14.7.3. Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;

14.7.4. Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam;

14.7.5. Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem);

14.7.6. Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem;

14.7.7. Konsultējoties ar pedagogiem, un citiem atbalsta komandas speciālistiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar īpašām un speciālām izglītības vajadzībām.

14.8. Speciālais pedagogs:

14.8.1. Izvērtē izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka atbilstošākos palīdzības veidus;

14.8.2. Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;

14.8.3. Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un palīdzības iespējām;

14.8.4. Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju apguvi.

14.9. Klases (grupas) skolotājs:

14.9.1. Informē (mutiski un rakstiski) atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība;

14.9.2. Analizē situāciju kopā ar atbalsta komandas speciālistiem, piedāvā savus problēmas risināšanas veidus, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, ieteikumu izstrādāšanā;

14.9.3. Piedalās izglītības iestādes informācijas sagatavošanā par izglītojamā mācīšanās procesu un uzvedības problēmām;

14.9.4. Vienojas par turpmāko sadarbību ar atbalsta komandu, izglītojamo un izglītojamā vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem), kā arī izstrādāto ieteikumu izpildi noteiktajā termiņā.

15. Visi atbalsta komandas dalībnieki:

15.1. Sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un ieteikumus izglītības procesa organizēšanā un socializācijas procesa veicināšanā. Nepieciešamības gadījumos iesaka ārsta konsultācijas vai papildus koriģējošas nodarbības (piemēram, baseina apmeklējumu, koriģējošo vingrošanu u.c.). Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajiem ieteikumiem.

15.2. Izvērtē visu pieejamo informāciju par izglītojamā speciālajām vajadzībām, iesaka nepieciešamos atbalsta pasākumus izglītojamajam, kā arī to īstenošanas veidus skolotājiem (Pielikums Nr.3).

15.3. Sadarbojas ar ģimenes ārstiem, ārstējošajiem ārstiem, sociāliem dienestiem, Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, policiju un citām organizācijām. Nepieciešamības gadījumā piedalās pašvaldības organizētās starpinstitūciju sanāksmēs (atbilstoši 24.11.2009.MK not. Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”).

15.4. Izpilda izglītības iestādes administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, noformē dokumentāciju atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

16. Sadarbība ar vecākiem:

16.1. Komandas speciālisti uzklausa vecākus, korekti atbild uz viņus interesējošiem jautājumiem, kā arī noskaidro vecāku (likumisko pārstāvju) vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumos.

16.2. Pārrunā ar vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) izglītojamā attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaista vecākus (likumiskos pārstāvjus) lēmumu pieņemšanas procesā.

16.3. Iesaka iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildu nodarbības skolā, speciālistu (piemēram, zīmju valodas tulks, ārsts, audiologs, ergoterapeits, rehabilitologs, psihoterapeits u.c.) konsultācijas un atbalstu.

16.4. Vienojas, kā vecāki (likumiskais pārstāvis) atbalstīs izglītojamo mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas veids.

Noslēguma jautājumi

17. Atbalsta komandas darba organizācijas kārtība stājas spēkā 2019. gada 2.janvārī. Kārtība apspriesta un apstiprināta 2018. gada 28. decembrī Pedagoģiskā padomes sēdē.

18. Izmaiņas Atbalsta komandas darba organizācijas kārtībā var ierosināt tās dalībnieki, pedagoģiskā padome vai direktors.

SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2