normatīvie dokumenti

Ziemeļvidzemes internātpamatskolas

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM (skolēniem)

un VECĀKIEM (likumiskiem pārstāvjiem)

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļas 2.punktu

Vispārīgie noteikumi.

1. Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz LR Izglītības likumu, LR Vispārējās izglītības likumu, LR Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", Ministru kabineta noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" un Ziemeļvidzemes internātpamatskolas nolikumu u.c. attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

2. Noteikumi nosaka skolēnu drošības nodrošināšanas kārtību, izglītības procesa organizāciju; izglītojamo pienākumus un tiesības; kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem; atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

3. Noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un tiesību ievērošanu, sekmīgu mācību un audzināšanas darba norisi.

4. Skolēnus un vecākus ar noteikumiem 1.un 2. semestra pirmajā nedēļā iepazīstina klases (grupas) audzinātājs (turpmāk –audzinātājs), skolēns un vecāki ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar noteikumiem un apņemas tos ievērot. Pēc pārkāpumiem audzinātājs un vecāki veic atkārtotu izglītojamā iepazīstināšanu ar noteikumiem. Audzinātājs veic ierakstu e-klasē par pirmreizēju un atkārtotu iepazīstināšanu ar noteikumiem.

5. Noteikumu ievērošana visiem skolēniem ir obligāta.

Skolas darba organizācija.

6. Mācību stundu un nodarbību ilgums pamatizglītības programmas 21015811, profesionālās pamatizglītības programmu apguvei ir 40 minūtes un pamatizglītības programmas 21015911 apguvei ir 30 minūtes.

7. Grupu rehabilitācijas nodarbības, interešu izglītības nodarbības notiek pēc nodarbību saraksta; individuālās rehabilitācijas nodarbības notiek pēc individuālā plāna.

8. Skolēna saslimšanas gadījumos skolas medicīnas māsa atbrīvo skolēnu no mācību stundām vai nodarbībām, bet ne ilgāk kā uz vienu mācību dienu. Tālāko ārstēšanās gaitu nosaka ģimenes ārsts. Skolas māsa par skolēna saslimšanu un atbrīvojumu no mācību stundām vai nodarbībām informē bērna vecākus un audzinātāju.

9. Mācību darbs ar izglītojamiem, kuri ilgstoši neapmeklē skolu attaisnotu iemeslu dēļ, tiek veikts saskaņā ar izglītojamā individuālo izglītības plānu, kas apstiprināts ar skolas direktora rīkojumu.

10. Par attaisnotiem kavējumiem uzskata:

1) izglītojamā slimību, kas apstiprināta ar ārsta izsniegtu dokumentu;

2) ar klases audzinātāja un vecāku saskaņotu attaisnojumu (ne ilgāk kā 3 mācību dienas);

3) par piedalīšanos nozīmīgos ārpusstundu mācību un audzināšanas pasākumos, kas apstiprināti ar skolas direktora rīkojumu.

11. Reizi nedēļā audzinātājs izglītojamā dienasgrāmatā ieraksta izglītojamā uzvedības vērtējumu “priekšzīmīga”, “laba”, “apmierinoša” vai “neapmierinoša”.

12. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek pēc direktora apstiprinātiem mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumiem.

13. Izglītojamā vispusīga un padziļināta izpēte un atbalsta sniegšana tiek organizēta atbilstoši skolas atbalsta komandas darba organizācijas kārtībai.

14. Brīvdienas tiek noteiktas saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem.

Izglītojamo pienākumi.

15. Zināt un ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus un drošības noteikumus.

16. Regulāri apmeklēt skolu, piedalīties mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās.

17. Pilnībā izmantot mācībām paredzēto laiku, nekavēt mācību stundas un to sākumu bez attaisnojoša iemesla.

18. Mācīties atbildīgi atbilstoši savām spējām.

19. Rūpīgi un atbildīgi gatavoties mācību stundām.

20. Ievērot skolas dienas kārtību (režīmu), mācību stundu un nodarbību sarakstu, sekot līdzi informācijai uz stendiem.

21. Pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret citiem izglītojamajiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem.

22. Ievērot un izpildīt skolotāju, skolas darbinieku norādījumus un lūgumus.

23. Atbildīgi veikt dežuranta pienākumus atbilstoši dežuranta instrukcijām.

24. Ievērot personīgo higiēnu un pilnveidot savas pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņas.

25. Saudzēt skolas inventāru, mācību līdzekļus, skolas zaļos augus un zālāju.

26. Taupīt siltumu (bez vajadzības neturēt vaļā, nevirināt ārdurvis, logus), elektrību (aizejot no telpas pēdējam, izslēgt gaismu) un ūdeni (aiztaisīt ūdens krānu).

27. Nepieļaut emocionālu, fizisku un citāda veida vardarbību.

28. Ar cieņu izturēties pret valsti, valsts simboliku un atribūtiku.

29. Piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā.

Noteikumu pārkāpšanas gadījumos, izglītojamais paskaidro notikušo, raksta paskaidrojumu (ja nepieciešams audzinātājs, pedagogs vai sociālais pedagogs palīdz uzrakstīt paskaidrojumu).

Izglītojamo tiesības.

29. Iegūt kvalitatīvu pamatizglītību.

30. Tiesības lūgt palīdzību mācību vielas apguvē.

31. Tiesības uz skolas atbalsta personāla atbalstu un palīdzību.

32. Ikvienam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu stundās un ārpusstundu nodarbībās.

33. Apmeklēt skolā organizētās interešu izglītības nodarbības.

34. Tiesības izteikt savas domas pieklājīgā veidā.

35. Tiesības uz personisko drošību.

36. Saņemt argumentētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

37. Piedalīties skolas ārpusstundu darbā un skolas organizētajos pasākumos.

38. Pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos un konkursos.

39. Tiesības tikt ievēlētam un piedalīties skolas pašpārvaldē.

40. Mācību procesā izmanto skolas telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus un materiālus.

41. Tiesības savlaicīgi saņemt informāciju par kārtējiem pārbaudes darbiem vai iesaitēm.

42. Saņem neatliekamo medicīnisko palīdzību.

43. Tiesības iesniegt priekšlikumus un sūdzības saskaņā ar skolas noteikto kārtību.

44. Informēt audzinātāju vai skolas administrāciju par jebkuras personas necienīgu, aizskarošu rīcību.

45. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos.

46. Tiesības prasīt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem izglītojamajiem.

47. Saņemt pamudinājumus un apbalvojumus.

48. Uz personiskās mantas aizsardzību, ja tā lietota vai novietota saskaņā ar skolas noteikto kārtību.

Ierašanās skolā.

49. Ierodoties skolā, uz mācību stundām līdzi jābūt dienasgrāmatai, nepieciešamajiem mācību piederumiem un mācību līdzekļiem.

50. Pazudusi, saburzīta, netīra vai kā citādi sabojāta dienasgrāmata, darba burtnīca jāiekārto no jauna.

51. Uz sporta stundām, ritmikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām ierasties sporta tērpā un apavos.

52. Skolā ierodoties, pie virsdrēbēm vai somas ir atstarotājs, atstarojošā veste (ziemas laikā) .

53. Izglītojamajiem, atrodoties skolas iekštelpās, nepieciešami atbilstoši apavi iekštelpām.

54. Izglītojamā apaviem un apģērbam jābūt tīriem un kārtīgiem, atbilstoši sezonai un temperatūrai telpās, kā arī jābūt pieklājīgā apģērbā, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši u.tml. uzraksti un zīmējumi.

55. Valsts un skolas svētkos jāierodas svētku apģērbā (melns-balts) un atbilstošos apavos.

56. Skola neuzņemas atbildību par vērtslietām, mobiliem telefoniem u.c. personīgajām iekārtām, un naudu.

Kartība mācību nodarbību laikā.

57. Uz mācību stundām izglītojamais ierodas tām sagatavojies: ir izpildījis mājas darbus, paņēmis līdzi mācībām nepieciešamos mācību piederumus, materiālus un mācību līdzekļus.

58. Izglītojamais ir atbildīgs par mācību stundā un nodarbībās izsniegtajiem mācību materiāliem, līdzekļiem un mācību vietas kārtību.

59. Mācību stundu un nodarbību laikā nav atļauts ēst, dzert un košļāt košļājamo gumiju.

60. Mācību nodarbību, svinīgo pasākumu laikā izslēgt un nelietot mobilos telefonus, atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio, fotoaparātus, videokameras u.c. ierīces bez pedagoga atļaujas.

61. Mācību stundu laikā drīkst atstāt klasi tikai ar skolotāja atļauju.

62. Nenodarboties ar blakus lietām un netraucēt mācību darbu.

63. Ievēro klases (grupas) biedru tiesības uz netraucētu mācību darbu.

64. Ja ir ārsta atbrīvojums no sporta nodarbībām, izglītojamam atrasties sporta zālē un sekot sporta skolotāja norādījumiem.

65. Ja slimības vai citu iemeslu dēļ izglītojamais nav piedalījies mācību stundā, tad stundā apgūto vielu apgūt mājās vai internātā mācību laikā; rakstīto pārbaudes darbu izpildīt, vienojoties ar skolotāju.


Kārtība starpbrīžos.

66. Starpbrīžos atstāt mācību telpas, dežurants izvēdina un sakārto klasi (notīra tāfeli u.c. pēc dežuranta instrukcijām).

67. Starpbrīžos uzturas skolas telpās; labvēlīgos laika apstākļos var iziet ārā, uzturēties tikai skolas teritorijā.

68. Starpbrīžos par kārtību atbild dežūrgrupa ar skolotāju un skolēnu pašpārvalde.

69. Izglītojamie uz ēdienreizēm ierodas skolotāja/ internāta skolotāja pavadībā. Ēdamzālē jāievēro ēšanas kultūra. Pēc ēšanas aiznes savus traukus tam paredzētajā vietā.

Kārtība internātā.

70. Dienas režīms saskaņā ar skolas noteikto darba organizācijas kārtību.

71. Internāta ārdurvis slēdz plkst. 16:00.

72. Naktsmiers Vaidavā no plkst. 22:00 -07:00; Dauguļos no 21:00 – 07:00.

73. Dušu izmantošanas laiks no 07:00 - 08:00 un no 16:00 - 21:00.

74. Izglītojamajiem jebkurā diennakts laikā vajadzības gadījumā jāielaiž istabiņā internāta darbinieki un administrācija.

75. Uzturēt istabiņas tīras un kārtīgas; istabiņu uzkopšanas laiks 19:00 – 20:00.

76. Internātā tiek organizētas kārtības un tīrības pārbaudes, kurās piedalās skolas administrācijas pārstāvji, internāta skolotāji, izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji.

77. Netīro apģērbu nodod mazgāšanai internāta skolotājam.

78. Pirmā medicīniskās palīdzības aptieciņa atrodas skolotāju istabā.

79. Uzturēties tikai savā guļamistabā un gulēt tikai savā gultā.

Skolā un internātā aizliegts.

80. Zēniem un meitenēm aizliegts atrasties pretējā dzimuma guļamistabās.

81. Aizliegts traucēt mācību stundu un nodarbību norisi, atstāt klasi bez atļaujas.

82. Aizliegts gulēt un/vai nogulties ar galvu uz galda mācību stundās, nodarbību un pasākumu laikā.

83. Aizliegts telpās uzturēties virsdrēbēs, netīros apavos, ar cepuri vai kapuci galvā.

84. Aizliegts skolā ienest un glabāt cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamas lietas (ieročus, spridzekļus, gāzes baloniņus, šķiltavas, sērkociņus, pirotehniku un bīstamas ķīmiskas un viegli uzliesmojošas vielas).

85. Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, lietot fizisku spēku pret citiem, aizskart citu cieņu un pazemot, aizliegts huligāniski uzvesties.

86. Aizliegts skolas telpās un teritorijā ienest, iegādāties, pirkt un glabāt cigaretes (arī elektroniskās cigaretes) un citus tabakas izstrādājumus.

87. Aizliegts smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos un citus apreibinošus dzērienus, arī enerģijas dzērienus, narkotiskās vielas un citas apreibinošas vielas.

88. Aizliegts spēlēt azartspēles.

89. Aizliegts gaiteņos, trepēs un citās telpās grūstīties, klaigāt, trokšņot, klausīties skaļu mūziku, ēst saulespuķu sēklas, spļaudīties un skriet.

90. Aizliegts piegružot skolas telpas un teritoriju.

91. Aizliegts sēdēt uz galda, kāpt un sēdēt uz palodzes, apkures radiatora, iekāpt un izkāpt pa logu, klaigāt pa logu.

92. Aizliegts slidināties pa kāpņu margām, sēdēt uz tām un liekties tām pāri.

93. Aizliegts ņemt vai bojāt skolas inventāru, dokumentus, izglītojamo un darbinieku mantas.

94. Aizliegts vest un ienest skolā dzīvniekus.

95. Aizliegts nest ēdienu uz guļamistabām.

96. Aizliegts skolas teritoriju atstāt bez skolotājas atļaujas.

97. Aizliegts glabāt pie sevis medikamentus.

98. Aizliegts nēsāt rotājumus, kas var apdraudēt izglītojamo veselību un drošību.

99. Aizliegts pirkt, mainīt, pārdot sev piederošās mantas skolā.

100. Aizliegts izspiest un diedelēt naudu, mobilos telefonus u.c. ierīces, saldumus no citiem izglītojamajiem un skolas darbiniekiem.

101. Aizliegts nodarbībās un pasākumos filmēt un ierakstīt notikumu norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros.

Noteikumi vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem).

102. Uzsākot mācības skolā, obligāti jābūt līdzi ģimenes ārsta izziņai par skolēna veselības stāvokli un norādēm par nepieciešamajiem rehabilitācijas pasākumiem.

103. Skola izglītojamos nodrošina ar mācību grāmatām un citiem mācību līdzekļiem, kā tas teikts spēkā esošos normatīvos aktos. Vecāki, atvedot bērnu uz skolu, nodrošina viņu ar nepieciešamajiem personīgajiem mācību piederumiem: dienasgrāmata, rakstāmpiederumi, rūtiņu, līniju un nošu burtnīcas, higiēnas piederumi un sezonai atbilstošs apģērbs, sporta tērps un apavi.

104. Rūpēties par savu bērnu audzināšanu un ārstēšanu sadarbībā ar skolas pedagogiem un medicīnas māsu.

105. Mācību gada sākumā vecāki vai citas atbildīgās personas atved izglītojamo uz skolu, iepazīstas ar sava bērna audzinātāju, skolotājiem un medicīnas māsu un pārrunā visus jautājumus, kas attiecas uz izglītojamā veselību, uzvedību, mācībām un sadzīves jautājumiem.

106. Ierodoties skolā izglītojamajam jābūt tīrai galvai (bez utīm un gnīdām). Skolas medicīnas māsa ir tiesīga pārbaudīt galvas tīrību.

107. Divas reizes semestrī vecāki ierodas uz vecāku sapulci, par kuras norisi laicīgi saņem informāciju.

108. Ja vecāki vēlas kopā ar bērnu atrasties ārpus skolas teritorijas, vecāki informē internāta skolotāju.

109. Vecāki iepazīstas ar bērna sasniegumiem, katru nedēļu paraksta dienasgrāmatu, paraksta sekmju izrakstu, tiekas ar mācību priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem un medicīnas māsu, lai kopīgi risinātu audzināšanas un mācīšanās grūtību jautājumus.

110. Iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības iesniedz saskaņā ar skolas iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību iesniegšanas kārtību.

111. Vecāku un skolas darba koordinēšanai kopsapulcē ievēlē izglītības iestādes padomi.

112. Vecāki iesniedz iesniegumu audzinātājam, ja vēlas, lai bērnu, kurš ir sasniedzis 7 gadu vecumu, atlaiž vienu uz mājām.

113. Vecāki iesniedz iesniegumu audzinātājam par to, ka skolas pedagogs ir tiesīgs izglītojamo pavadīt sabiedriskā transportā, ja vēlas, lai bērnu uz mājām un/vai uz skolu (sabiedriskā autobusā) pavada skolotājs.

114. Ja izglītojamais lieto ārsta izrakstītos medikamentus, vecāki paši vai sadarbībā ar pedagogu nogādā izglītojamā medikamentus uz skolu; medikamenti nogādājami uzreiz ar ģimenes ārsta izziņu ar norādēm par šo medikamentu lietošanu. Ja izglītojamais, kurš ir sasniedzis pilngadību, pats var uzņemties atbildību par šo medikamentu nogādāšanu skolas medicīnas māsai, vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu skolai. Skola ir tiesīga izsniegt tikai ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstītos medikamentus, pamatojoties uz ģimenes ārsta izziņu (zīmi).

115. Ieteicams kabatas naudu nodot internāta skolotājai ar norādi, kādiem nolūkiem bērnam to atļauts iztērēt.

Atzinības un apbalvojumi.

116. Atzinības un apbalvojumu formas ir:

1) uzslava;

2) atzinības (pateicības) izteikšana – ar ieraksta veikšanu dienasgrāmatā, kuru veic priekšmeta skolotājs, audzinātājs vai skolas administrācija;

3) atzinības (pateicības) izteikšana – klases un skolas pasākumā, kuru veic priekšmetu skolotājs, audzinātājs vai skolas administrācija;

4) diploms par dalību pasākumā, ko pasniedz pasākuma noslēgumā;

5) atzinības raksts vai balvas pasniegšana Valsts svētkos, semestra vai mācību gada noslēgumā par šādiem sasniegumiem:

· sasniegumiem mācībās (optimāli, augsti sasniegumi mācībās vai vidējā vērtējuma kāpums no septembra līdz pavasara brīvdienām);

· godalgotās vietas vai atzinības iegūšana mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās;

· priekšzīmīgu uzvedība (neviena noteikumu pārkāpuma, pozitīva attieksme un ieguldījums veicot sabiedriskos pienākumus, dalība interešu izglītības pulciņos un aktīva līdzdalība ārpusskolas pasākumos).

117. Par augstiem sasniegumiem valsts mēroga konkursos, skatēs, sacensībās un citos pasākumos izglītojamos var apbalvot ar naudas balvu.

Atbildība par noteikumu neievērošanu.

118. Ja izglītojamais pārkāpj kādu no minētiem noteikumu punktiem:

1) ikviens skolas darbinieks veic mutisku aizrādījumu un informē izglītojamā audzinātāju par notikušo;

2) audzinātājs veic individuālu sarunu (mutisku aizrādījumu) un pieprasa no izglītojamā paskaidrojumu, kas tiek noformēts rakstveidā;

3) audzinātājs informē vecākus un skolas sociālo pedagogu par pārkāpumu, veicot ierakstu skolēna dienasgrāmatā, e-klases žurnālā;

4) par atkārtotiem noteikumu pārkāpumiem audzinātājs dienasgrāmatā un e-klases žurnālā ieraksta uzvedības vērtējumu “neapmierinoši”, uzaicina vecākus uz pārrunām un tiek organizēta palīdzības sniegšana izglītojamajam; izglītojamajiem, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu, var tikt izteikta piezīme ar direktora rīkojumu;

5) ja izglītojamais turpina neievērot noteikumus arī pēc palīdzības un atbalsta saņemšanas, sociālais pedagogs raksta iesniegumu direktoram ar lūgumu izslēgt izglītojamo no internāta (izglītojamajiem, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu). Izglītojamo var atskaitīt no internāta, iepriekš par to informējot (mutiski vai rakstveidā) izglītojamā vecākus.

119. Sociālais pedagogs veic pārkāpumu reģistrēšanu, ziņojumu oriģināli tiek likti skolēna lietā.

120. Par skolas ēkas, telpu, inventāra, mācību līdzekļu bojāšanu saimniecības daļas vadītājs sastāda aktu, kurā uzrāda visus bojājumus. Skolēns, kurš sasniedzis pilngadību, vai skolēna vecāki apmaksā remonta izdevumus par visiem bojājumiem, kuri norādīti aktā.

121. Ņemot vērā pārkāpuma raksturu, skola var iesaistīt jautājumu risināšanā tiesībsargājošās un/ vai pašvaldību atbildīgās institūcijas.

122. Gadījumos, kad ir aizdomas par to, ka skolēns lietojis alkoholiskos, narkotiskos, psihotropos vai toksiskas vielas, skola nekavējoties ziņo izglītojamā vecākiem, policijai un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

123. Pakalpojumu apmaksā vainīgais, ja to pieprasa neatliekamā medicīniskā palīdzība.

124. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm, informējot par to vecākus.

Izglītojamo drošība.

125. Skolā katrā stāvā atrodas evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu.

126. Audzinātājs iepazīstina izglītojamos ne retāk kā divas reizes mācību gadā, obligāti 1. un 2. semestra pirmajā mācību nedēļā:

1) ar evakuācijas plānu;

2) ar drošības noteikumiem masu pasākumu organizēšanā un norisē pirms pasākumu apmeklējuma;

3) ar elektrodrošību un ugunsdrošību;

4) ar ceļu satiksmes noteikumiem (to skaitā par atstarotāju lietošanu);

5) ar drošības noteikumiem atrodoties uz ledus;

6) ar drošības noteikumiem peldoties;

7) ar rīcību ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos).

127. Izglītojamajiem bez skolotāja klātbūtnes aizliegts tuvoties ūdenstilpnēm, kas atrodas skolas tuvumā Vaidavā un Dauguļos.

128. Pirms sporta pasākumiem un sacensībām sporta skolotājs instruē izglītojamos par drošības noteikumiem pasākumā.

129. Pirms došanās ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos atbildīgais skolotājs instruē izglītojamos par drošības noteikumiem pasākumā.

130. Vismaz vienu reizi gadā mācību priekšmetu skolotāji instruē izglītojamos par drošību mācību telpās. Telpās, kurās ir iekārtas vai vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, attiecīgā priekšmeta skolotājs veic atkārtotu instruktāžu pirms katras nodarbības sākuma.

131. Par visām veiktajām instruktāžām skolotājs veic ierakstus e – klases izglītojamo drošības instruktāžas lapās, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.

132. Nepieciešamības gadījumā zvanīt!

132.1. Vienotais ārkārtas palīdzības dienests - 112 (ugunsdzēsēji, policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība).

132.2. Bērnu un jauniešu uzticības telefons - 116111 .

Kārtība, kas nosaka izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai.

133. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošība un dzīvībai, izjūt vai piedzīvo pazemojumu, cieņas un goda aizskaršanu, nekavējoties informē tuvāk esošo skolotāju vai aukli/bērnu aprūpētāju.

134. Ja izglītojamais guvis traumu, viņš par to informē jebkuru skolotāju, ja tas nepieciešams, medicīnas māsa sniedz palīdzību. Medicīnas māsa noskaidro, kādos apstākļos iegūta trauma. Ja trauma gūta konfliktsituācijas laikā vai izglītojamais apgalvo, ka traumu guvis kāda cita izglītojamā darbības rezultātā, medicīnas māsa par notikušo ziņo direktoram.

135. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus citu personu drošībai, izglītojamais ziņo jebkuram skolas darbiniekam par notikušo. Skolas darbinieks informē direktoru.

Grozījumi noteikumos.

136. Noteikumus vai grozījumus noteikumos izstrādā darba grupa, apstiprina direktors.

SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS ZIEMEĻVIDZEMES INTERNĀTPAMATSKOLĀ

Izdoti saskaņā ar 01.02.2011. MK not. Nr.89

„Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša

iemesla neapmeklē izglītības iestādi”

1. Ja izglītojamais nevar ierasties Ziemeļvidzemes internātpamatskolā, vecāki (norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un iemeslu) par to informē līdz plkst.10:00:

1.1. zvanot, sūtot SMS klases (grupas) audzinātājai (no plkst.7:30 līdz 10:00) (turpmāk – audzinātāja);

1.2. nosūtot e-pastu e-klasē vai uz audzinātāja/-s e-pastu: vards.uzvards@ziemelvidzeme.edu.lv.

2. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs mācības (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem jāinformē par paredzamo bērna ierašanās datumu.

3. Ierodoties skolā, izglītojamais audzinātājai iesniedz vai nu vecāku zīmi (līdz 3 dienām) vai arī ārsta zīmi.

4. Sākoties pirmajai mācību stundai, mācību priekšmetu skolotājs reģistrē neieradušos izglītojamos e-klases žurnālā un, beidzoties mācību stundai, informē par to audzinātāju.

5. Par neieradušos izglītojamo apzināšanu atbildīgs ir audzinātājs/-i.

6. Ja izglītojamais nav ieradies skolā un nav informācijas par neierašanās iemeslu, audzinātāja nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu un saziņu reģistrē e-klasē.

7. Ja izglītojamais semestra laikā ir neattaisnoti kavējis vairāk kā 20 mācību stundas, skola:

7.1. par to rakstveidā vai elektroniskā veidā informē pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi vai izglītības speciālistu, lai tie atbilstoši savai kompetencei koordinētu izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, un informētu par izglītojamo sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.

7.2. Valsts Izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par kavējumiem.

8. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, skola par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

9. Katrs audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šo kārtību un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.

SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2

PRIEKŠLIKUMU UN SŪDZĪBU IZSNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību

aizsardzības likuma 70.panta otro daļu;

Iesniegumu likuma 3.panta piekto daļu

1. Kārtība nosaka izglītojamo un vecāku priekšlikumu un sūdzību (turpmāk- iesniegumu) iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (turpmāk - kārtība). Kārtība garantē izglītojamā tiesības tikt uzklausītam un paust savu viedokli. Kārtības mērķis ir identificēt izglītojamo interešu aizskārumu vai apdraudējumu un to novērst.

2. Iesniegumu var iesniegt mutiski:

2.1. mutisku iesniegumu var izteikt jebkuram skolas darbiniekam. Katra skolas darbinieka pienākums ir uzklausīt mutisku iesniegumu un risināt to atbilstoši savai kompetencei. Ja iesniegums saistīts ar tūlītēju bērnu tiesību aizskāruma novēršanu, tad darbinieks par to ziņo direktora vietniekam audzināšanas jomā vai sociālajam pedagogam;

2.2. uz mutvārdu sūdzību pedagogs atbild mutvārdos, par to veicot ierakstu Ziemeļvidzemes internātpamatskolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām; ja iesniegumu iesniedzis izglītojamais, informējot bērna vecākus/aizbildņus;

2.3. mutvārdos izteiktu iesniegumu darbinieks nepieciešamības gadījumā kopā ar izglītojamo noformē rakstiski.

3. Iesniegumu var iesniegt rakstiski (brīvā formā):

3.1. iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, izglītojamā klase (grupa), tālruņa numurs, adrese saziņai;

3.2. rakstisku iesniegumu iesniedz klases audzinātājai vai direktores vietniekam audzināšanas jomā vai sociālajam pedagogam vai iemet „Priekšlikumu vai sūdzību kastītē”, kas novietota skolas telpās Vaidavā un Dauguļos;

3.3. uz rakstisku sūdzību vadība atbild rakstiski, par to veicot ierakstu skolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām; ja iesniegumu raksta izglītojamais, informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.

4. Iesniegumu var iesniegt elektroniski:

5.1. elektroniski izteiktu iesniegumu nosūta uz skolas e– pastu ziemelvidzeme@kocenunovads.lv vai e-klases pastā;

5.2. iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, izglītojamā klase (grupa), tālruņa numurs saziņai;

5.3. uz izglītojamā elektronisku sūdzību vadība atbild elektroniski, par to veicot ierakstu skolas e- klases žurnāla sadaļā par individuālajām sarunām; ja iesniegumu iesniedz izglītojamais, informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.

7. Iesniegumu reģistrāciju veic skolas sociālais pedagogs, kā arī veic Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās darbības pārkāpuma, ja tāds tiek konstatēts, novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanu izglītojamajam; noskaidro, izvērtē attiecīgās situācijas apstākļus;

8. Steidzamības kārtībā sūdzība tiek izskatīta nekavējoties, ne vēlāk kā triju dienu laikā, rīkojoties atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam, lai bērnu tiesības un likumīgās intereses netiktu aizskartas;

9. Sūdzību izskatīšana parastā kārtībā notiek 5 darba dienu laikā, par kuras rezultātu sociālais pedagogs informē klases audzinātāju un bērnu un bērna vecākus (aizbildņus) rakstiski;

10. Sūdzību izskatīšanā tiek ievērota konfidencialitāte.

11. Kārtība izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināma un pieejama skolas mājaslapā; tā tiek izskaidrota vienlaikus ar izglītojamo iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Izglītojamo iepazīšanos apliecina ar parakstu e-klases instruktāžu lapās (paraksts atbilstoši izglītojamā spējām). Vecāku informēšana par kārtību ir obligāta.


SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2

KĀRTĪBA KĀDĀ AUDZINĀTĀJS VEIC AUDZINĀŠANAS DARBU

Izdota saskaņā ar

2016.gada 15.jūlija

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480

Ziemeļvidzemes internātpamatskolas nolikumu

un internāta skolotāju amata aprakstu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ziemeļvidzemes internātpamatskolas (turpmāk tekstā – skola) izstrādātais iekšējais normatīvais akts “Kārtība, kādā klases (grupas) audzinātājs (turpmāk – audzinātājs) veic audzinātāja darbu” paredzēts, lai nodrošinātu skolā vienotu pieeju audzināšanas darbā.

1.2. Audzinātājs savā darbā ievēro Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, ANO konvenciju par bērnu tiesībām un citus saistošos noteikumus.

1.3. Par audzinātājs, kurš veic audzināšanas darbu noteiktajā klasē (grupā), izlemj rudens pedagoģiskajā padomes sēdē un ar rīkojumu norīko direktors mācību gada sākumā.

2. Audzinātāja audzināšanas darba uzdevumi

2.1. Audzinātāja pamatuzdevums uz kompetencēm balstīts audzināšanas darbs:

2.1.1. veicināt zinošas, prasmīgas un audzinātas, tikumiski un estētiski attīstītas personības veidošanu:

2.1.1.1. spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmējot atbildīgu rīcību;

2.1.1.2. pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu;

2.1.1.3. cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu;

2.1.1.4. mērķtiecīgu attieksmi pret darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu un labklājības avotu;

2.1.1.5. nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, lojalitāti Latvijas valstij, Satversmei un patriotismu.

3. Audzinātāja audzināšanas darba pienākumi

3.1. Darboties audzināšanas metodiskajā komisijā, vienojoties par audzināšanas darba virzieniem.

3.2. Izstrādāt audzināšanas darba plānu mācību gadam, ņemot vērā dažādus aspektus, audzināšanas darba virzienus, skolas izvirzītos audzināšanas uzdevumus, tradīcijas, kā arī audzināmās grupas kolektīvu, respektējot audzēkņa atbalsta sistēmas - valsts normatīvie akti, kas nosaka izglītošanās iespējas, pedagogu un citu skolas darbinieku atbalsts, vecāku izpratne par audzēkņa izglītošanās iespējām un to atbalsts.

3.3. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem un kolēģiem.

3.4. Veikt sekojošas funkcijas:

3.4.1. Analītiskā funkcija:

3.4.1.1. analizē pedagoģiskā procesa norisi grupā;

3.4.1.2. analizē mācību un audzināšanas vidi grupā;

3.4.1.3. analizē kopīgo grupas attīstības tendenci;

3.4.1.4. analizē sadarbību ar ģimeni un sabiedrību.

3.4.2. Prognozējošā funkcija:

3.4.2.1. prognozē tuvākus un tālākus pedagoģiskās darbības rezultātus;

3.4.2.2. prognozē audzēkņu attīstības kvalitatīvās izmaiņas;

3.4.2.3. prognozē mācību sasniegumu rezultātus, veiksmes un neveiksmes.

3.4.3. Organizatoriskā (koordinējošā) funkcija:

3.4.3.1. organizē ar grupu strādājošo skolotāju komandu;

3.4.3.2. organizē pašu grupu mācību darbam;

3.4.3.3. nodrošina saikni starp grupu un vadību.

3.4.4. Izglītojošā funkcija:

3.4.4.1. veic darbu ar izglītojamo mācību kompetencēm;

3.4.4.2. izglīto vecākus, veicinot ģimeņu pedagoģisko potenciālu.

3.5. Pilnveidot skolotāju - audzinātāju kompetences, lai varētu sekmīgi realizēt savas darbības funkcijas:

3.5.1. pedagogu vispārējās kompetences;

3.5.2. personības vispārējās kompetences;

3.5.3. mācību priekšmetu kompetences;

3.5.4. izglītības procesa vadības kompetences.

3.6. Vadīt nepārtrauktu audzināšanas darbu, ievērojot izglītojamo individuālās īpatnības, domas, uzskatus, izzināt intereses un spējas.

3.7. Veikt instruktāžu izglītojamajiem par skolas Iekšējās kārtības noteikumiem, kas konkretizē mācību procesa norisi skolā.

3.8. Katra semestra/mācību gada beigās sagatavot klases (grupas) vērtējuma prezentāciju, un to elektroniski uz darba e-pastu iesniegt direktores vietniecei audzināšanas jomā.

3.9. Kārtot audzinātāja dokumentāciju katras darba dienas beigās, pēc nepieciešamības to uzrādīt skolas vadībai:

3.9.1. Audzinātājs ievada informāciju izglītojamā e-klases personas lietā un veic labojumus pēc nepieciešamības par izglītojamā e-pastu, tel.nr. u.c., kā arī sadarbojas ar skolas lietvedi par klases (grupas) izglītojamo personu lietām, kas atrodas lietvedībā.

3.10. Veicināt klases (grupas) kolektīva saliedēšanu, kopīgi organizējot grupas pasākumus (ekskursijas, pārgājieni, klases vakari u.c.), sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu.

3.11. Iesaistīt izglītojamos pašpārvaldes darbā, organizēt izglītojamo līdzdalību klases (grupas) darbā, nosakot konkrētus pienākumus katram klases (grupas) izglītojamajam.

3.12. Katru mēnesi līdz 25. datumam apkopot datus par izglītojamo sekmēm, kavējumiem un uzvedību.

4. Audzinātāja portfolio

4.1. Audzinātājs portfolio atrodas sekojoša informācija:

4.1.1. audzinātāja darba plāns mācību gadam, tai skaitā, klases (grupas) audzināšanas stundu tematika;

4.1.2. materiāli par audzināšanas darbu klasē (grupā), tai skaitā, drošības instruktāžas;

4.1.3. Klases (grupas) izglītojamo izpētes materiāli;

4.1.4. protokoli (žurnāls) par komunikāciju ar vecākiem (pamatā par mācību darbu, mācību stundu kavējumiem, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem);

4.1.5. ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi;

4.1.6. ārpusstundu aktivitātes;

4.1.7. diplomus, pateicības u.c. apliecinājums par klases (grupas) aktivitātēm un dalību pasākumos, konkursos;

4.1.8. kavējumu zīmes u.c. pierādījumu bāze.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Audzinātājs pastāvīgi jāseko izmaiņām normatīvajos aktos par audzināšanas darbu izglītības iestādēs.

5.2. Šī kārtība ir neatņemama sastāvdaļa Internāta skolotāju Amata aprakstam.

5.3. Par kārtības aktualizāciju atbild direktores vietniece audzināšanas jomā.

SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2

SKOLAS ATBALSTA KOMANDAS DARBA ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu;

Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2. punktu

1. Atbalsta komandas darba organizācijas kārtības mērķis ir noteikt atbalsta komandas darbības mērķus, uzdevumus un darba organizāciju.

2. Atbalsta komanda ir speciālistu grupa, kas savas kompetences ietvaros veic izglītojamo vispusīgu un padziļinātu izpēti, t.sk., profesionālās piemērotības novērtēšanu; pedagoģiskās, medicīniskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus, ar kopēju mērķi - sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, skolas darbiniekiem.

3. Atbalsta komandu izveido un atbalsta komandas vadītāju apstiprina ar iestādes direktora rīkojumu. Atbalsta komandas sēdes plāno ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Atbalsta komandas ārkārtas sēdes notiek pēc vajadzības, tiklīdz ir šāda nepieciešamība. Sēdes vada atbalsta komandas vadītājs, sēdes tiek protokolētas.

4. Atbalsta komanda savā darbā ievēro LR likumus un citus normatīvos dokumentus (Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, MK noteikumi Nr.322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju, Fizisko personu datu aizsardzības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām u.c.).

5. Atbalsta komandas sēdēs izskata izglītojamo individuālā atbalsta un rehabilitācijas nodrošināšanas jautājumus. Ikviens izglītojamais vai viņa likumīgais pārstāvis, kurš vēlas saņemt palīdzību, var to lūgt atbalsta komandas speciālistiem. Ja konkrētais atbalsta komandas speciālists kādā jautājumā nav kompetents palīdzēt, nepieciešams iesaistīt citu speciālistu.

6. Uz kārtējo Atbalsta komandas sēdi izglītojamo piesaka ar rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda informāciju par izglītojamo; apraksta situāciju, kuras risināšanā lūdz palīdzību; informē par veiktajām darbībām situācijas uzlabošanā (Pielikums Nr.1).

7. Atbalsta komandas vadītājs, saņemot iesniegumu, aicina komandas speciālistus atbilstoši savai kompetencei iegūt un apkopot informāciju par izglītojamo un sēdē pārrunāt iespējamos palīdzības veidus. Uz kārtējo sēdi komandas vadītājs uzaicina skolotājus, likumiskos pārstāvjus un izglītojamo (ja ir sasniedzis 14 gadu vecumu). Šādā sēdē tiek uzklausītas visas iesaistītās puses, un atbalsta komandas speciālisti piedāvā atbilstošākos atbalsta un palīdzības veidus.

8. Atbalsta komandas vadītājs pēc sēdes desmit darba dienu laikā iepazīstina vecākus, skolotājus un izglītojamo (ja ir sasniedzis 14 gadu vecumu) ar atbalsta komandas speciālistu atzinumiem, atbalsta komandas sēdes ieteikumu protokolu (Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3). Katras sēdes tikšanās reizes sākumā tiek pārrunāta iepriekšējā reizē pieņemto lēmumu izpilde. Lemjot par katru gadījumu individuāli, komanda lemj, cik ilgi darbu turpināt. Darbu komandā organizē tik ilgi, līdz izglītojamais ir spējīgs sekmīgi mācīties, socializēties un integrēties bez regulāra atbalsta un palīdzības.

9. Ja izglītojamais ir ar uzvedības traucējumiem (agresīvu uzvedību) vai ilgstoši neattaisnoti kavējis skolu, izglītības iestādes administrācija, konsultējoties ar atbalsta komandas speciālistiem, var noslēgt vienošanos (Pielikums Nr.4) ar vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem) un/ vai izglītojamo (ja ir sasniedzis 14 gadu vecumu). Šajā dokumentā jāparedz abu pušu tiesības un pienākumi, kā arī sekas, ja kāds no minētajiem punktiem netiks pildīts.

10. Atbalsta komandas speciālisti ir atvērti sadarbībai un atsevišķu jautājumu risināšanā var uzaicināt mācību priekšmetu skolotājus, izglītības iestādes darbiniekus, audzināšanas darba speciālistus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, jaunatnes lietu inspektorus, pašvaldības, bāriņtiesas darbiniekus, kā arī citus konsultantus.

11. Atbalsta komandas dokumentācija glabājas noteiktā telpā slēgtā skapī. Par atbalsta komandas dokumentāciju un tās uzglabāšanu atbild komandas vadītājs. Atbalsta komanda apkopo informāciju un atskaitās administrācijai tās iekšējos normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā.

12. Atbalsta komandas darba mērķi:

12.1. Veikt izglītojamo vispusīgu un padziļinātu izpēti, profesionālās piemērotības novērtēšanu un izstrādāt ieteikumus (Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3);

12.2. Nodrošināt sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, medicīnisku, sociālu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem, skolotājiem;

12.3. Sekmēt izglītojamo iekļaušanu izglītības procesā, sniedzot atbalstu, palīdzību un rehabilitāciju katram skolēnam atbilstoši viņa spējām, lai izglītojamais varētu sasniegt izglītības mērķus un integrēties sabiedrībā;

12.4. Palīdzēt izglītības iestādē veidot iekļaujošu vidi un veicināt skolotāju profesionālo pilnveidi, izglītības iestādes darbinieku un vecāku informētību par iekļaujošās izglītības jautājumiem.


13. Atbalsta komandas darba uzdevumi:

13.1. Koordinēt izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās, medicīniskās un sociālās izpētes darbu izglītības iestādē;

13.2. Iesaistīties izglītojamo individuālo izglītības plānu izstrādē, īstenošanā un izvērtēšanā;

13.3. Regulāri (vēlams 2 reizes mācību gada laikā) izvērtēt izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamiku un, pēc nepieciešamības, veikt papildus izglītojamo speciālo vajadzību novērtēšanu;

13.4. Organizēt nepieciešamo palīdzību izglītojamiem un viņu vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem), skolotājiem, iestādes darbiniekiem;

13.5. Sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju tās darbības un skolotāju profesionālās pilnveides plānošanā, iekļaujošas vides veidošanā;

13.6. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām institūcijām;

13.7. Apkopot informāciju, veidot informācijas un statistikas datu bāzi, analizēt komandas darba pieredzi.

14. Atbalsta komandas darbības iespējamās mērķgrupas varētu būt:

14.1. Izglītojamie, kuriem ir nepietiekams apguves līmenis vienā vai vairākos mācību priekšmetos;

14.2. Izglītojamie, kuri ilgstoši kavējuši mācības slimības vai neattaisnotu iemeslu dēļ;

14.3. Izglītojamie, kuriem ir adaptācijas grūtības izglītības iestādē/ klasē;

14.4. Bērni bāreņi/ bez vecāku gādības palikušie izglītojamie;

14.5. Izglītojamie un/vai viņu vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas speciālistiem;

14.6. Izglītojamie, kuri ir policijas, Bāriņtiesas, Sociālā dienesta uzskaitē, kā arī iespējamie atkarību izraisošo vielu lietotāji;

14.7. Izglītojamie, kuri cietuši no vardarbības un, kuriem ir agresīva uzvedība.

15. Speciālistu kompetences atbalsta komandā:

15.1. Izglītības metodiķis:

15.1.1. Apkopo un izvērtē informāciju par izglītības procesa organizāciju un atbalstu izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, kavējumi slimības dēļ un neattaisnoti stundu kavējumi, uzvedības traucējumi, kā arī cita informācija no skolotājiem) un konsultē skolotājus mācīšanas metodikas, mācību līdzekļu un specializēto palīglīdzekļu jautājumos;

15.1.2. Izstrādā ieteikumus mācīšanas metodikas, mācību līdzekļu un specializēto palīglīdzekļu izmantošanas jautājumos.

15.2. Sociālais pedagogs:

15.2.1. Nosaka izglītojamā socializācijas un harmoniskas personības attīstības individuālos un vides apdraudējuma riskus, veic sociālās kompetences un uzvedības funkcionālo novērtēšanu; diagnosticē socializācijas procesa problēmas; attīsta un pilnveido izglītojamo sociālo kompetenci, sociālās (dzīves) prasmes; veido tikumisko pieredzi; strādā ar izglītojamo, sociālo vidi vai abiem faktoriem, lai nodrošinātu labāku saskaņu starp vajadzībām, vides prasībām un izglītojamā spējām;

15.2.2. Iepazīstas ar izglītojamā sociālajiem apstākļiem ģimenē (pie likumiskajiem pārstāvjiem), resursiem un riskiem dzīvesvietā; nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai;

15.2.3. Sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo vajadzību un tiesību nodrošināšanā;

15.2.4. Konsultē izglītojamos, skolotājus un viņu vecākus (likumiskos pārstāvjus) sociālpedagoģiskos, tiesību nodrošināšanas un sociālā atbalsta un sociālās palīdzības jautājumos;

15.2.5. Īsteno resocializācijas pasākumus (palīdz apgūt jaunas lomas, prasmes, tikumisko pieredzi, veicina izglītojamo morālo attīstību u.tml.).

15.3. Medicīnas māsa:

15.3.1. Informē atbalsta komandas speciālistus par izglītojamo veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti). Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu un konsultē izglītojamos, skolotājus un likumiskos pārstāvjus;

15.3.2. Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu, plāno un organizē profilaktiski izglītojošus pasākumus;

15.3.3. Izstrādā ieteikumus izglītojamā veselības stāvokļa uzlabošanā.

15.4. Logopēds:

15.4.1. Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju;

15.4.2. Konsultē skolotājus un vecākus (likumiskos pārstāvjus) par korekcijas darba norisi;

15.4.3. Sniedz atzinumus par izglītojamā runas un valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

14.7. Psihologs:

14.7.1. Veic nepieciešamo psiholoģisko diagnostiku;

14.7.2. Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un citiem speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti);

14.7.3. Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;

14.7.4. Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam;

14.7.5. Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem);

14.7.6. Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem;

14.7.7. Konsultējoties ar pedagogiem, un citiem atbalsta komandas speciālistiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar īpašām un speciālām izglītības vajadzībām.

14.8. Speciālais pedagogs:

14.8.1. Izvērtē izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka atbilstošākos palīdzības veidus;

14.8.2. Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;

14.8.3. Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un palīdzības iespējām;

14.8.4. Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju apguvi.

14.9. Klases (grupas) skolotājs:

14.9.1. Informē (mutiski un rakstiski) atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, kurā viņam nepieciešama palīdzība;

14.9.2. Analizē situāciju kopā ar atbalsta komandas speciālistiem, piedāvā savus problēmas risināšanas veidus, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, ieteikumu izstrādāšanā;

14.9.3. Piedalās izglītības iestādes informācijas sagatavošanā par izglītojamā mācīšanās procesu un uzvedības problēmām;

14.9.4. Vienojas par turpmāko sadarbību ar atbalsta komandu, izglītojamo un izglītojamā vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem), kā arī izstrādāto ieteikumu izpildi noteiktajā termiņā.

15. Visi atbalsta komandas dalībnieki:

15.1. Sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un ieteikumus izglītības procesa organizēšanā un socializācijas procesa veicināšanā. Nepieciešamības gadījumos iesaka ārsta konsultācijas vai papildus koriģējošas nodarbības (piemēram, baseina apmeklējumu, koriģējošo vingrošanu u.c.). Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajiem ieteikumiem.

15.2. Izvērtē visu pieejamo informāciju par izglītojamā speciālajām vajadzībām, iesaka nepieciešamos atbalsta pasākumus izglītojamajam, kā arī to īstenošanas veidus skolotājiem (Pielikums Nr.3).

15.3. Sadarbojas ar ģimenes ārstiem, ārstējošajiem ārstiem, sociāliem dienestiem, Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, policiju un citām organizācijām. Nepieciešamības gadījumā piedalās pašvaldības organizētās starpinstitūciju sanāksmēs (atbilstoši 24.11.2009.MK not. Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”).

15.4. Izpilda izglītības iestādes administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, noformē dokumentāciju atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

16. Sadarbība ar vecākiem:

16.1. Komandas speciālisti uzklausa vecākus, korekti atbild uz viņus interesējošiem jautājumiem, kā arī noskaidro vecāku (likumisko pārstāvju) vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumos.

16.2. Pārrunā ar vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) izglītojamā attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaista vecākus (likumiskos pārstāvjus) lēmumu pieņemšanas procesā.

16.3. Iesaka iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildu nodarbības skolā, speciālistu (piemēram, zīmju valodas tulks, ārsts, audiologs, ergoterapeits, rehabilitologs, psihoterapeits u.c.) konsultācijas un atbalstu.

16.4. Vienojas, kā vecāki (likumiskais pārstāvis) atbalstīs izglītojamo mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas veids.

Noslēguma jautājumi

17. Atbalsta komandas darba organizācijas kārtība stājas spēkā 2019. gada 2.janvārī. Kārtība apspriesta un apstiprināta 2018. gada 28. decembrī Pedagoģiskā padomes sēdē.

18. Izmaiņas Atbalsta komandas darba organizācijas kārtībā var ierosināt tās dalībnieki, pedagoģiskā padome vai direktors.

SASKAŅOTS

Pedagoģiskās padomes

2018. gada 28.decembra

sēdē, protokols Nr. 2