Mācību stundu plāns

Mācību stundu plāns veidots pēc agrīnā atbalsta principa (vislielākais atbalsts tiek nodrošināts mazāko klašu skolēniem, tiek nodrošināti pedagoga palīgi gandrīz katrā mācību stundā un nodrošināti regulāri rehabilitācijas pasākumus (individuālās un grupu logopēdiskās nodarbības; ritmika un ārstnieciskā vingrošana, ko vada fizioterapeits; ir pieejamas masāžas bērniem, kuriem tās nepieciešamas). 

Jo agrīnāku atbalstu un palīdzību bērns saņem, jo vairāk iespēju veicināt spēju attīstību un izaugsmi! 

Skola 2030 

Mācību stundu plāns ietver integrēto, multisensoro (izmantojot visas maņas) un iekļaujošo mācīšanos.

Integrētā un multisensorā mācīšanās - vienā mācību priekšmetā apgūst arī cita mācību priekšmeta mācību vielu, piem., mūzikā un sportā apgūst arī latviešu valodas un matemātikas zināšanas / zināšanas un prasmes apgūst caur kustībām, skaņu, krāsu, tausti, smaržu... tiek atvēlētas pēc iespējas vairāk mācību stundas sporta, mūzikas un vizuālās mākslas nodarbībām ... JO sporta, mūzikas un vizuālās mākslas stundās tiek apgūtas arī matemātikas, latviešu valodas u.c. zināšanas.

Iekļaujošā mācīšanās – skolēni ar viegliem un vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem mācās un darbojas kopā; mācās ne tikai zināšanas un prasmes, bet attieksmi (cieņu, iecietību un rūpes utt.).