Izglītības programmas

Mēs piedāvājam apgūt vispārējo pamatizglītību bērniem un jauniešiem ar speciālām izglītības vajadzībām:

 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)

Mēs piedāvājam apgūt profesionālo pamatizglītību audzēkņiem ar speciālām izglītības vajadzībām:

 • Profesionālas pamatizglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana" (programmas kods 22 543 04 1). Īstenošanas ilgums 3 gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Koksnes materiālu apstrādātājs (ar 2019.01.septembri)
    • Profesionālas pamatizglītības programma "Koka izstrādājumu izgatavošana" (programmas kods 22 543 04 1). Īstenošanas ilgums 3 gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Galdnieka palīgs (tikai 3.kurss)
 • Profesionālās pamatizglītības programma „Komerczinības” (programmas kods 22 341 02 1). Īstenošanas ilgums 3 gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Pārdevēja palīgs (mainīts ar 2019.01.septembri)
 • Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (programmas kods 22 814 01 1). Īstenošanas ilgums 3 gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Mājkalpotājs


Zemāk ir infografika par visām 3 profesijām/ arodiem ... par to, kādas svarīgās darba un dzīves prasmes var apūt :)

Izglītojamo uzņemšana Ziemeļvidzemes pamatskolā

Dokumentus var iesniegt (vēlams vispirms informēt lietvedību pa tālruni 29470913)

Skolas ielā 5, Vaidavā, Kocēnu novadā

Pirmdiena 08:00 – 16:00

Otrdiena 08:00 – 16:00

“Dauguļu skolā”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā

Trešdiena 08:00 – 16:00

Ceturtdiena 08:00 – 16:00

Zvaniet un jautājiet pa tālruni 29470913 (lietvede); 26423042 (direktore)

Vispārējās pamatizglītības posmā iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināli, kopēšanu veicam uz vietas):

 • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums
 • vecāku iesniegums (var aizpildīt uz vietas)
 • bērna dzimšanas apliecība
 • izglītības ieguvi apliecinošs dokuments
 • bērna medicīnas karte (sagatavo ģimenes ārsts)
 • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm)

Profesionālās pamatizglītības posmā iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināli, kopēšanu veicam uz vietas):

 • iesniegums (aizpilda uz vietas)
 • vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība vai pilngadīgai personai - personu apliecinošs dokuments
 • izglītības ieguvi apliecinošs dokuments
 • medicīnas karte (sagatavo ģimenes ārsts)

Skolai ir svarīgi, lai audzēknis ļoti labi un izcili apgūtu aroda prasmes, kā arī iemācītos un spētu būt patstāvīgs un neatkarīgs, - lai pabeidzot skolu, audzēknim būtu darbs (iespēja dzīvot neatkarīgi, strādāt un saņemt atalgojumu par savu darbu).

Mēs rūpēsimies par to, lai Tu būtu priecīgs un lepns par to, ka Tu ESI, PROTI, VARI un DARI!

Mēs rūpēsimies, lai pēc mūsu skolas pabeigšanas / kvalifikācijas iegūšanas, TEV būtu darbs!

Skola nodrošina individualizētu kvalitatīvu izglītību audzēkņiem ar garīgiem attīstības traucējumiem (visi skolotāji ir diplomēti speciālās izglītības skolotāji, tiek veidotas klases ar mazu skolēnu skaitu, piesaistīts pedagoga palīgs, īpaši tiek domāts par fizisko aktivitāti mācību stundu un ārpusstundu laika), nepieciešamos mācību līdzekļus un materiālus, atbalsta personāla un rehabilitācijas pakalpojumus (sociālā pedagoga, logopēda un psihologa pakalpojumi, masāžas, ārstnieciskā vingrošana, ritmika, uz mērķi / rezultātu orientēti interešu pulciņi; pieejami daudzveidīgi sensomotoro prasmju attīstību veicinoši materiāli, sporta inventārs), bezmaksas ēdināšanu 4 reizes dienā un dzīvošanu labiekārtotā internātā.

Skola piedāvā jaunus - inovatīvus pakalpojumus, kas nav pieejami citās skolās:

e-individuālās izglītības programmas apguves plāns (elektronisks individuālās izglītības programmas apguves plāns), ar kā palīdzību iespējams pārvaldīt apjomīgu individualizētu informāciju, lai nodrošinātu laicīgu un sistemātisku individuālu atbalstu un palīdzību izglītības programmas apguvē katram audzēknim.

Profesionālās izglītības ietvaros pārejas posma "no skolas uz darbu" atbalsta pasākumi (izglītojamā e-profils un e-portfolio: vizuāls un tekstuāls apkopojums par izglītojamā labi / izcili apgūtām aroda zināšanām un prasmēm, stiprajām pusēm un spējām, viņa personību un vajadzībām); savlaicīga sadarbība un godīgs dialogs ar darba devējiem, sociāliem uzņēmumiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem).