Speciālā izglītība

INFORMATĪVAIS ATBALSTS VECĀKIEM

Iekļaujošā izglītība?

Vispārējās izglītības iestāde & Speciālās izglītība iestāde


Kādu lēmumu pieņemt, kurā izglītības iestādē būtu vislabāk mācīties manam bērnam, kuram ir garīgi attīstības traucējumi: vispārizglītojošā skolā vai speciālā skolā?

Latvijā ilgstoši pastāvēja speciālo internātskolu modelis, kad lielākoties visi bērni ar garīgiem attīstības traucējumiem mācījās speciālās izglītības skolās un dzīvoja skolas internātā, ja skola atradās tālu no bērna dzīvesvietas. Mūsu dienās notiek virzība uz iekļaujošo izglītību. Tas nozīmē, ka vispārējās izglītības iestādes licencē speciālās izglītības programmas un uzņem bērnus ar garīgiem attīstības traucējumiem. Tā tiek veicināta iespēja bērnam mācīties kopā ar savas apkaimes bērniem vienā skolā un dzīvot ģimenē gadījumā, ja speciālā skola atrodas tālu no bērna dzīvesvietas.

Taču joprojām būtu ieteicams izvērtēt, kurā izglītības iestādē bērnam vislabāk mācīties, jo pētījumi rāda, ka daudzas vispārējās izglītības iestādes vēl nespēj nodrošināt kvalitatīvu speciālo izglītību un nepieciešamo atbalsta personālu. Iekļaujošā izglītība nenozīmē tikai speciālās izglītības pieejamību un speciālo izglītības programmu esamību vispārējās izglītības iestādē, izšķirošā nozīme ir tieši mācību darba kvalitātei un attieksmei.

Pievērs uzmanību arī citām iekļaujošās izglītības pazīmēm:

  • atbalsta personāla pieejamība skolā, atbalstoša un droša vide skolā
  • tuvākās sabiedrības attieksme (citu bērnu vecāki, skolēni, skolotāji u.c.)
  • bērna un vecāku līdzdalība (mācīšanās pieredzes kvalitāte izglītojamā un vecāku skatījumā, vecāku līdzdalības iespējas)
  • sasniegumi, attīstības dinamika (mācību process un rezultāti)

Izvēlies savam bērnam pašu labāko! Katrs gadījums ir individuāls un ne vienmēr bērnam būs labāk būt un mācīties vispārējās izglītības iestādē vai speciālās izglītības iestādē, tas nav noteicošais, galvenokārt jāskatās un jāvērtē skolas spēja nodrošināt kvalitatīvu speciālo izglītību, kas veicina bērna sociālās funkcionēšanas spējas!

INFORMATĪVAIS ATBALSTS PAŠVALDĪBĀM

Par iekļaujošas speciālās izglītības veicināšanu

Pētījums “Speciālās izglītības iekļaušana pirmsskolas un pamatskolas vispārējā izglītībā Latvijā”, autors Ligita Kūle

Uz faktiem balstīti ieteikumi:

Atbilstoši starptautiskajām un valsts tiesību normām par bērnu tiesībām un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesībām pēc iespējas nodrošināt iekļaujošu kvalitatīvu speciālo izglītību vietējā kopienā (katrā pašvaldības administratīvā teritorijā).

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības sistēmā veicināt tādā tempā, kādā var nodrošināt kvalitatīvas speciālās izglītības pieejamību un regulāri veikt iekļaujošas speciālās izglītības kvalitātes monitoringus.

Lai veicinātu atbalsta personāla pieejamību vispārējās izglītības iestādēs un kvalitatīvu speciālo izglītību vispārējās izglītības sistēmā līdzsvarotā un resurstaupīgā veidā vietējā kopienā (pašvaldības administratīvā teritorijā), nepieciešams:

  • pašvaldībām veikt iekļaujošas speciālās izglītības procesu vadību (apzināt visus pašvaldības bērnus ar speciālām izglītības vajadzībām; veikt rūpīgu iekļaušanas pasākumu plānošanu, apzinot visus resursus, kā arī ieteikt bērna vecākiem piemērotāko izglītības iestādi pašvaldības teritorijā);
  • valdībai un valsts pārvaldes institūcijām veicināt pašvaldību motivāciju rūpēties par kvalitatīvu speciālo izglītību vietējā kopienā (pašvaldības administratīvā teritorijā). To varētu panākt ar šādiem pasākumiem:

  • ieviest speciālās izglītības finansēšanas mehānismu, kas nebalstās uz skolēnu skaitu speciālās izglītības programmās, bet skolēnu vajadzībām, lai pašvaldības iegūtu skolēnu speciālām vajadzībām atbilstošu finansējumu (ir atbalstāma valsts iniciatīva izstrādāt izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām sniedzamo pakalpojumu grozu, kas ir izglītības, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu kopums);
  • atbalstīt pašvaldības centienus īstenot kvalitatīvu iekļaujošo izglītību kopienā (organizēt dažādus izglītojošos pasākumus par procesu vadību, par iekļaujošas speciālās izglītības nozīmīgumu tautsaimniecībai (kopienai), apmaksāt skolotāju profesionālās pilnveides kursus un seminārus speciālās izglītības jomā tik, cik tas nepieciešams);
  • lietderīgi būtu apsvērt atsevišķas vispārējās izglītības iestādes specializēšanos speciālās izglītības īstenošanai katrā pašvaldības teritorijā (noteikt kompetentāko vispārizglītojošo skolu pašvaldībā, kuras uzdevums būtu īpaši rūpēties par speciālo izglītību: piem., ja pašvaldībā ir speciālā skola, tā varētu juridiski un tiesiski kļūt par vispārējās izglītības iestādi ar speciālās izglītības nodaļu);
  • nepieciešams turpināt uz zināšanām un pierādījumiem balstītus pētījumus par to, kādā veidā var vislabāk panākt kvalitatīvas izglītības pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai līdzsvarotā (resurstaupīgā) veidā.

Uzklikšķini uz attēla un atvērsies saite uz pilnu pētījuma publikāciju