Kocēnu novada domes Ziemeļvidzemes pamatskola

Izglītojamo uzņemšana


Ar 2020./2021. mācību gadu mācības notiks tikai Vaidavā (Skolas ielā 5 un Nākotnes ielā 1)

Dokumentus var iesniegt (vispirms sazināties ar lietvedību pa tālruni 29470913)

Skolas ielā 5, Vaidavā, Kocēnu novadā

Pirmdiena 09:00 – 16:00

Otrdiena 09:00 – 16:00

Trešdiena 09:00 – 16:00

Ceturtdiena 09:00 – 16:00

Zvaniet un jautājiet pa tālruni 29470913 (lietvede); 26423042 (direktore)

Vispārējās pamatizglītības posmā iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināli, kopēšanu veicam uz vietas):

 • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums

 • vecāku iesniegums (var aizpildīt uz vietas)

 • bērna dzimšanas apliecība

 • izglītības ieguvi apliecinošs dokuments

 • bērna medicīnas karte (sagatavo ģimenes ārsts)

 • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm)

Profesionālās pamatizglītības posmā iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināli, kopēšanu veicam uz vietas):

 • iesniegums (aizpilda uz vietas)

 • vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība vai pilngadīgai personai - personu apliecinošs dokuments

 • izglītības ieguvi apliecinošs dokuments

 • medicīnas karte (sagatavo ģimenes ārsts)


Skola nodrošina individualizētu kvalitatīvu izglītību izglītojamajiem ar garīga rakstura traucējumiem (visi skolotāji ir speciālās izglītības skolotāji, tiek veidotas klases ar mazu skolēnu skaitu, piesaistīts pedagoga palīgs, īpaši tiek domāts par fiziskām aktivitātēm mācību stundu un ārpusstundu laikā). Nodrošina nepieciešamos mācību līdzekļus un materiālus, atbalsta personāla un rehabilitācijas pakalpojumus (medicīnas māsa, bērnu aprūpētājs, sociālais pedagogs, logopēds un psihologs; masāžas, ārstnieciskā vingrošana, ritmika, uz mērķi / rezultātu orientēti interešu pulciņi; pieejami daudzveidīgi sensomotoro prasmju attīstību veicinoši materiāli, sporta inventārs un ekoloģiska vide). Nodrošina internāta darbību 4 darba dienas un naktis nedēļā; bezmaksas ēdināšanu 4 reizes dienā un dzīvošanu labiekārtotā internātā.


Skolēnam nepieciešamie skolas individuālie mācību līdzekļi un internāta piederumi:


 • Kancelejas piederumi (zīmuļi, krāsainie zīmuļi, zilās pildspalvas, flomāsteri, šķēres, lineāls, klades un burtnīcas, dzēšgumija, zīmuļu asināmais;

no 6.klases - cirkulis, transportieris)

 • Higiēnas piederumi (švamme, šampūns, zobu pasta, zobu birste, kā arī meitenēm higiēnas paketes)

 • Sporta tērps un apavi

 • Maiņas apavi (atsevišķi dzīvošanai internātā)

 • Apģērbs un apavi atbilstoši sezonai, mācību stundu un internāta vajadzībām (arī nakts apģērbs, čības)

 • Svētku apģērbs un apavi (zēniem – balts krekls un tumšas auduma bikses, meitenēm – balta blūze un tumši svārki)

________________________________________________________________________________________________________________________

Skolai ir svarīgi, lai audzēknis ļoti labi un izcili apgūtu aroda prasmes, kā arī iemācītos un spētu būt patstāvīgs un neatkarīgs, - lai pabeidzot skolu, audzēknim būtu darbs (iespēja dzīvot neatkarīgi, strādāt un saņemt atalgojumu par savu darbu).

Mēs rūpēsimies par to, lai Tu būtu priecīgs un lepns par to, ka Tu ESI, PROTI, VARI un DARI!

Mēs rūpēsimies, lai pēc mūsu skolas pabeigšanas / kvalifikācijas iegūšanas, TEV būtu darbs!ATTĀLINĀTAIS mācību process Ziemeļvidzemes pamatskolā

Ārkārtas situācijas termiņš pagarināts līdz 12.maijam. Ministru kabinera rīkojums Nr. 103 1. punkts nosaka, izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. (MK 07.04.2020. rīkojuma Nr. 161 redakcijā)

Uz šī rīkojuma pamata tiks izdots skolas rīkojums, nosakot veikt attālināto mācību darbu līdz 12.maijam.


 1. 2020.04.20. Grozījumi "Attālināto mācību darba organizācijas kārtība" (konsolidēts)

 2. 2020.03.20. Mācību priekšmetu nedēļas plānojums_1.pielikums

 3. 2020.03.20. Konsultāciju grafiks no 23.03.2020_2.pielikums

2020.04.20. Grozijumi_Attālināto mācību darba organizācijas kārtība.pdf
2020.03.20. Mācību priekšmetu nedēļas plānojums_1.pielikums.pdf
2020.03.20. Konsultāciju grafiks no 23.03.2020_2.pielikums.pdf