Kocēnu novada domes Ziemeļvidzemes pamatskola

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

ZIEMEĻVIDZEMES PAMATSKOLĀ

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72.panta pirmās daļas 2. punktu;

Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu

09.06.2020. MK not. Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

I .Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība un atbildīgie par noteikumu ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, mācību un internāta procesa organizēšanas kārtību), kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Ziemeļvidzemes pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Kārtība ir saistoša visiem izglītojamajiem, viņu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un izglītības iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem.

3. Apmeklētāji (izglītojamo vecāki, kontrolējošās iestādes, pakalpojumu sniedzēji u.c.) nedrīkst patvaļīgi ieraksties skolā un uzturēties skolā un pie skolas; pirms ierašanās apmeklējums jāsaskaņo ar vadību un ierodoties uz tikšanos, reģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, laiku, izglītības iestādes izglītojamo vai darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, parakstās, apliecinot, ka viņam nav konstatēta saslimšana ar covid-19 infekciju un nav bijusi saskarsme ar personu, kura atzīta par covid-19 infekcijas slimnieka kontaktpersonu (kuram noteikta pašizolācija) un ievēro pašizolāciju saskaņā ar 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.360., kā arī ievēro higiēnas un distancēšanās pasākumus.

4. Apmeklētāji izglītības telpās neuzturas ilgāk par 20.min., lieto sejas maskas, dodas uz atsevišķu telpu pēc dežuranta norādījumiem vai arī satikšanos organizē ārā skolas teritorijā; par šo personu klātbūtni iestādē dežurants informē atbilstoši kompetencei - saimniecības daļas vadītāju, direktora vietnieku audzināšanas jomā vai direktora vietnieku izglītības jomā un arī izglītības iestādes direktoru.

5. Iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kuriem novēro elpceļu infekcijas slimību pazīmes (paaugstināta temperatūra (37,8°C), klepus, iekaisusi rīkle un apgrūtināta elpošana).

6. Ja izglītības iestādē, novadā vai sabiedrībā palielinās inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, visi izglītojamie un darbinieki izmanto medicīniskās sejas maskas, vienreizlietojamos cimdus.

7. Nepiederošām personām iestādē uzturēties aizliegts.

II. Informēšanas pasākumi


8. Izglītojamā vecākiem ir pienākums nekavējoties informēt izglītības iestādi, ja izglītojamam vai ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošajam ir konstatēta saslimšana ar covid-19 infekciju vai ir bijusi saskarsme ar personu, kura atzīta par covid-19 infekcijas slimnieka kontaktpersonu (kuram noteikta pašizolācija) un jāievēro pašizolāciju saskaņā ar 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.360.

9. Vecāki savlaicīgi informē izglītības iestādi par bērna prombūtnes iemesliem.

10. Izglītības iestāde, sadarbībā ar medicīnas māsu, klases/ grupas internāta skolotājiem, nodrošina izglītojamo un viņu vecāku instruēšanu par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses, higiēnas pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, kā arī par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanas iespēju (Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv“).

11. Izglītības iestādē labi redzamā vietā tiek izvietoti brīdinājumi, ka Izglītības iestādes telpās nedrīkst uzturēties persona, kurai noteikta pašizolācija; mājas karantīna vai stingrā izolācija; akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

12. Izglītības iestādē (pie ieejas durvīm) ir skaidri salasāma informācija, kur ir iespējams dezinficēt rokas ar 70% etanola šķīdumu vai citu roku dezinfekcijas līdzekli, kas ir iedarbīgs pret covid-19.

13. Izglītības iestādē labi redzamā vietā tiek izvietota skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par pareizas roku higiēnas un respiratoriem higiēnas nosacījumiem, tai skaitā tualetes telpās:

- Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms un pēc ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma, vismaz 40 sekundes;

- Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;

- Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;

- Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.

14. Ja skolā tiek konstatēta Covid-19 infekcija, tad direktors nekavējoties informē Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģionālās nodaļas epidemiologu (kontakti saziņai www.spkc.gov.lv. Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļa, tālr. 67271738 vai 67270665).

III. Epidemioloģiskā drošība, distancēšanās pasākumi

un veselības stāvokļa uzraudzīšana

15. Izglītības iestādes izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzību nepārtraukti veic visi darbinieki (veselības stāvokļa vizuālu novērojumu, akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmju novērošana), pastiprinātu uzraudzību veic izglītības iestādes medicīnas māsa (nepieciešamības gadījumā mēra ķermeņa temperatūru, to mēra ar bezkontakta tipa digitālo termometru) katru darba dienu no plkst. 08:00-17:00, no plkst. 17:00 grupas internāta skolotāji; no plkst. 21:00 izglītības iestādes aukles.

16. Izglītības iestādē ir trīs bezkontakta tipa digitālie termometri, viens ir pie medicīnas māsas, otrs pie dežuranta dežūras postenī un trešais – skolotāju istabā.

17. Pirmdienās, ierodoties skolā, izglītojamajiem tiek mērīta temperatūra. Ja ķermeņa temperatūra ir paaugstināta, kā arī novēro respiratora rakstura saslimšanas pazīmes, izglītojamais pie mācībām netiek pielaists (tiek nekavējoties uzlikta sejas maska (sejas maskas ir pie dežuranta, medicīnas māsas, internāta skolotājām un auklēm); medicīnas māsa (vai izglītojamā internāta skolotājs) sazinās ar izglītojamā vecākiem un izglītojamais uzturas izolatorā, kamēr vecāki to paņem no skolas.

18. Izglītības iestādē un tās teritorijas apkārtnē ir norādes “Ievērot 2 metru distanci no pārējām personām” un 2 m distances norobežojuma līnijas skolas gaiteņos, koplietošanas telpās u.c.

19. Izglītības iestādē tiek organizēta izglītojamo plūsma, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta izglītojamo pulcēšanās.

20. Ienākot skolā, ievērojot distancēšanos, izglītojamie dodas uz garderobi un savu klases telpu (katrai klasei/ klašu grupai sava klases telpa). Visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek, pēc iespējamības, atsevišķām izglītojamo klasēm vai grupām, tādejādi mazinot izglītojamo grupu vai klašu savstarpēju sastapšanos.

21. Starpbrīžos izglītojamie uzturas pie savas klases telpas vai klases telpas, kur paredzēta mācību stunda vai iziet ārā, uzturas skolas teritorijā un ievēro distancēšanās nosacījums. Izglītības programmas 21015811 un profesionālā pamatizglītības izglītojamajiem starpbrīdis ir pēc 40.min.; izglītības programmas 21015911 izglītojamajiem ir pēc 30.min. 21015911 programmas izglītojamie pēc mācību stundas uzreiz dodas ārā un pēc starpbrīža atgriežas uzreiz mācību klasē.

22. Koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, starp personām jāievēro 2 metru distance, ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi; internāta laikā tajās vienlaicīgi var atrasties tikai viena klašu grupa.

23. Ēdināšana tiek organizēta, ievērojot distancēšanās un roku higiēnas noteikumus. Pusdienas tiek organizēta divās maiņās: pirmā maiņa no plkst. 11:30 – 12:00 (izglītības programmas 21015911, 1.-9. klases izglītojamie) un otrā maiņa no plkst. 12:30 -13:10 (izglītības programmas 21015811, 1.-9. klases un profesionālo kursu izglītojamie).

24. Pirms ārpusstundu aktivitāšu īstenošanas, jāizvērtē iespējamie riski. Jāievēro distancēšanās un higiēnas prasības. Priekšroka pasākumiem ārpus telpām.

25. Iekšējās norises un pasākumi internātā (nodarbības, pastaigas, TV skatīšanās, spēles u.tml.) notiek vienas grupas ietvaros.

26. Pedagogi uzrauga savas klases/ klašu grupas izglītojamo roku mazgāšanas un dezinfekcijas kvalitātei, ilgumam un biežumam.

27. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, (piem., datorklase, mūzikas klase, arī sporta inventārs u.c.) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas, skolotājs un/vai norīkotā tehniskā personāla persona, regulāri veic dezinfekcijas pasākumus.

28. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c. līdzekļus, mazinot to nodošanu no vienas personas otrai.

29. Regulāri vēdina visas skolas telpas un pēc katras mācību stundas vai nodarbības vēdina klašu telpas.

30. Tiek veikta regulāra telpu uzkopšana atbilstoši uzkopšanas grafikam (paša uzmanība jāpievērš durvju rokturiem, galdu virsmām, krēslu roku balstiem, virsmām tualetēs, ūdens krāniem, skārienjutīgām ierīcēm u.c. virsmām). Tīrīšanai tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi. Veic koplietošanas virsmu pastiprinātu tīrīšanu.

31. Izglītības iestādes telpās, t.sk. tualetes telpās, ir izvietota pieejama un skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, kā arī internāta skolotāji māca izglītojamiem pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana”’.

IV. Mācību procesa organizēšana, ievērojot epidemioloģisko situāciju

COVID-19 infekcijas izplatības laikā

32. Sākot ar 2020.gada 1.septembri, ievērojot epidemioloģisko situāciju, mācības tiek organizētas klātienē, ievērojot pamatprasības: informēšana, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās. Atsevišķos gadījumos mācības tiek nodrošinātas arī attālināti, ja tiek saņemts vecāku argumentēts iesniegums ar lūgumu nodrošināt mācības attālināti.

33. Situācijā, ja, epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, pašvaldības administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās, bet nav kritiska, un, tai skaitā, ir nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti, mācības tiek organizētas šādi:

33.1. 1.- 6.klases – mācās klātienē.

33.2. 7.-9.klases un profesionālās grupas izglītojamie – 50 % mācās skolā un 50% mācību saturu apgūst attālināti

34. Situācijā, ja, epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, pašvaldības administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ ir kritiska, vai arī skolā konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar COVID-19, tad 1.-9.klašu un profesionālās grupas izglītojamie pārtrauc mācību procesa norisi klātienē, taču izglītības iestāde nodrošina mācības attālināti. Attālināto mācību procesa organizēšanu īsteno atbilstoši izglītības iestādes attālināto mācību īstenošanas darba organizācijas kārtībai (apstiprināta ar 20.03.2020. rīkojumu Nr. 1.9/57).

35. Darba organizācija (dienas režīms):

35.1. izglītības programmas 21015811 un profesionālā pamatizglītības izglītojamajiem (skatīt pielikumu);

35.2. izglītības programmas 21015911 izglītojamajiem (skatīt pielikumu).

IV. Interešu izglītības īstenošana

1. Organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu klātienē, ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi.

2. Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 15 bērniem vienā grupā. Nodarbības rīkot katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos. Interešu izglītības programmu īstenotājs nodrošina nodarbību dalībnieku sarakstu ar kontaktinformāciju.

3. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros 2 m fizisku distancēšanos var neievērot dejotāji un dziedātāji.

4. Pēc nodarbības tiek veikta koplietošanas virsmu (durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, inventāra u.c. priekšmetu) dezinfekcija.

5. Interešu izglītības programmu īstenošana norisinās, atbilstoši izstrādātajam nodarbību norises grafikam.

6. Ārpusstundu pasākumu organizēšanā dot priekšroku pasākumiem ārpus telpām, ievērojot Valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

V. Izglītības iestādes darbinieka rīcība saslimšanas gadījumā


7. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks nekavējoties pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās.

8. Ja, dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (skolā vai transportā), darbinieks lieto sejas masku.

9. Darbinieks telefoniski sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu, un telefoniski par to informē direktoru.

10. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

11. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība.

VI. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums izglītojamajam

12. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra), iestāde:

12.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā (1.stāva 18 telpa, uz durvīm ir norāde “Izolators”), nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni;

12.2. lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, vienreizlietojamos cimdus, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku un vienreizlietojamos cimdus;

12.3. medicīnas māsa un/vai internāta skolotājs sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

13. Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

14. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola rīkojas atbilstoši 30.punktam.

15. Ja darbinieks un/ vai izglītojamais/-ie ir bijis/-uši saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid – 19 infekcija, tad darbiniekam ir jāievēro 14 dienu pašizolācija.

VI. Noslēguma jautājumi

16. Ar šo kārtību tiek iepazīstināti darbinieki, izglītojamie, to vecāki, izmantojot skolvadības e-klase e-pasta starpniecību, kā arī nopublicējot to skolas un novada tīmekļa vietnē (mājaslapā).

17. Izglītojamos ar kārtību iepazīstina, viņiem saprotamā veidā, katras klases/ grupas internāta skolotājs, izglītojamie parakstās, apliecinot, ka ir iepazinušies ar šo kārtību.

18. Kārtībā noteikto noteikumu un prasību koordinēšanu, ievērošanu un uzraudzību veic:

18.1. par mācību procesa un interešu izglītības organizēšanu - direktora vietnieks izglītības jomā;

18.2. par darba organizāciju internātā, ārpusstundu un ārpusskolas pasākumiem - direktora vietnieks audzināšanas jomā;

18.3. par saimniecisko un higiēnisko līdzekļu nodrošinājumu, par norādēm un telpu uzkopšanu - saimniecības daļas vadītājs.

19. Kārtība stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembrī.

20. Ja zināms, ka vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Iestādei ir tiesības ziņot pašvaldībai un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju

Direktore Ligita Kūle

26423042

ligita.kule@ziemelvidzeme.edu.lvIzglītojamo uzņemšana


Ar 2020./2021. mācību gadu mācības notiks tikai Vaidavā (Skolas ielā 5 un Nākotnes ielā 1)

Dokumentus var iesniegt (vispirms sazināties ar lietvedību pa tālruni 29470913)

Skolas ielā 5, Vaidavā, Kocēnu novadā

Pirmdiena 09:00 – 16:00

Otrdiena 09:00 – 16:00

Trešdiena 09:00 – 16:00

Ceturtdiena 09:00 – 16:00

Zvaniet un jautājiet pa tālruni 29470913 (lietvede); 26423042 (direktore)

Vispārējās pamatizglītības posmā iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināli, kopēšanu veicam uz vietas):

 • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums

 • vecāku iesniegums (var aizpildīt uz vietas)

 • bērna dzimšanas apliecība

 • izglītības ieguvi apliecinošs dokuments

 • bērna medicīnas karte (sagatavo ģimenes ārsts)

 • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm)

Profesionālās pamatizglītības posmā iesniedzamie dokumenti (jāuzrāda oriģināli, kopēšanu veicam uz vietas):

 • iesniegums (aizpilda uz vietas)

 • vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība vai pilngadīgai personai - personu apliecinošs dokuments

 • izglītības ieguvi apliecinošs dokuments

 • medicīnas karte (sagatavo ģimenes ārsts)


Skola nodrošina individualizētu kvalitatīvu izglītību izglītojamajiem ar garīga rakstura traucējumiem (visi skolotāji ir speciālās izglītības skolotāji, tiek veidotas klases ar mazu skolēnu skaitu, piesaistīts pedagoga palīgs, īpaši tiek domāts par fiziskām aktivitātēm mācību stundu un ārpusstundu laikā). Nodrošina nepieciešamos mācību līdzekļus un materiālus, atbalsta personāla un rehabilitācijas pakalpojumus (medicīnas māsa, bērnu aprūpētājs, sociālais pedagogs, logopēds un psihologs; masāžas, ārstnieciskā vingrošana, ritmika, uz mērķi / rezultātu orientēti interešu pulciņi; pieejami daudzveidīgi sensomotoro prasmju attīstību veicinoši materiāli, sporta inventārs un ekoloģiska vide). Nodrošina internāta darbību 4 darba dienas un naktis nedēļā; bezmaksas ēdināšanu 4 reizes dienā un dzīvošanu labiekārtotā internātā.


Skolēnam nepieciešamie skolas individuālie mācību līdzekļi un internāta piederumi:


 • Kancelejas piederumi (zīmuļi, krāsainie zīmuļi, zilās pildspalvas, flomāsteri, šķēres, lineāls, klades un burtnīcas, dzēšgumija, zīmuļu asināmais;

no 6.klases - cirkulis, transportieris)

 • Higiēnas piederumi (švamme, šampūns, zobu pasta, zobu birste, kā arī meitenēm higiēnas paketes)

 • Sporta tērps un apavi

 • Maiņas apavi (atsevišķi dzīvošanai internātā)

 • Apģērbs un apavi atbilstoši sezonai, mācību stundu un internāta vajadzībām (arī nakts apģērbs, čības)

 • Svētku apģērbs un apavi (zēniem – balts krekls un tumšas auduma bikses, meitenēm – balta blūze un tumši svārki)

________________________________________________________________________________________________________________________

Skolai ir svarīgi, lai audzēknis ļoti labi un izcili apgūtu aroda prasmes, kā arī iemācītos un spētu būt patstāvīgs un neatkarīgs, - lai pabeidzot skolu, audzēknim būtu darbs (iespēja dzīvot neatkarīgi, strādāt un saņemt atalgojumu par savu darbu).

Mēs rūpēsimies par to, lai Tu būtu priecīgs un lepns par to, ka Tu ESI, PROTI, VARI un DARI!

Mēs rūpēsimies, lai pēc mūsu skolas pabeigšanas / kvalifikācijas iegūšanas, TEV būtu darbs!ATTĀLINĀTAIS mācību process Ziemeļvidzemes pamatskolā

Ārkārtas situācijas termiņš pagarināts līdz 12.maijam. Ministru kabinera rīkojums Nr. 103 1. punkts nosaka, izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. (MK 07.04.2020. rīkojuma Nr. 161 redakcijā)

Uz šī rīkojuma pamata tiks izdots skolas rīkojums, nosakot veikt attālināto mācību darbu līdz 12.maijam.


 1. 2020.04.20. Grozījumi "Attālināto mācību darba organizācijas kārtība" (konsolidēts)

 2. 2020.03.20. Mācību priekšmetu nedēļas plānojums_1.pielikums

 3. 2020.03.20. Konsultāciju grafiks no 23.03.2020_2.pielikums

2020.04.20. Grozijumi_Attālināto mācību darba organizācijas kārtība.pdf
2020.03.20. Mācību priekšmetu nedēļas plānojums_1.pielikums.pdf
2020.03.20. Konsultāciju grafiks no 23.03.2020_2.pielikums.pdf