Vecākiem


Pārmaiņas pamatizglītībā

http://skola2030.lv/lv/istenosana/izglitibas-pakapes/pamatizglitiba

Informatīvs materiāls vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju pamatskolā

http://skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba